החלטת מיסוי 91/06

הכנסה ממתן זכות שימוש בחבילות תכנון והוראות ייצור של מכשירים אלקטרונים איננה הכנסה מוטבת (בהסכם)

העובדות:

1. החברה הקימה "מפעל חדש" אשר יתמחה בפיתוח תוכנות למכשירי דיאגנוסטיקה מסוימים (להלן: "מכשירי דיאגנוסטיקה"), ובפיתוח שוטף של עדכוני תוכנה למכשירים אלה (להלן: "פיתוח תוכנות"). כמו כן החברה תעסוק, בהיקף קטן יחסית, בפיתוח של חבילות תכנון והוראות ייצור של מכשירי דיאגנוסטיקה (להלן: "תוכניות הייצור").

2. בעלי המניות של החברה מחזיקים במלוא המניות של חברה זרה (להלן: "החברה האחות") העוסקת, בין השאר, בייצור של מכשירי דיאגנוסטיקה לכלי רכב במפעלה בחו"ל.

3. הבעלות בתוכנות ובתוכניות הייצור, שיפותחו במפעל החברה בישראל, תהא של החברה והיא תעמידם לשימושה הבלעדי של החברה האחות. מעל ל-75% מהכנסות החברה ינבעו ממתן זכות שימוש בתוכנות המפותחות על ידה (מהפצתם בחו"ל על ידי החברה האחות).

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת שיאושר לה כי מפעלה הינו "מפעל חדש" ו-"מפעל מוטב" לצורכי החוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי יראו את מפעלה החברה לפיתוח תוכנות למכשירי דיאגנוסטיקה כ"מפעל חדש" לצורכי החוק (בכפוף לביצוע "השקעה מזערית מזכה" כנדרש בחוק).

2. נקבע כי החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק רק לגבי "ההכנסות המוטבות", כמשמעותן בסעיף  51 לחוק, מפעילות יצורית של המפעל. ההכנסות ממכירה ו/או ממתן זכות שימוש בתוכניות הייצור, המפותחות על ידי החברה, אינן בגדר "הכנסה מוטבת".

3. החלטת המיסוי מותנית בכך שהחברה תעסיק כמות מינימאלית של עובדים חדשים במפעלה החדש (כ-10 עובדים).

4. היחסים המסחריים והעסקיים בין החברה לבין החברה האחות יהיו על בסיס מחירי ותנאי שוק מקובלים, וזאת בהתאם להוראות סעיף  85א לפקודה.

5. החברה תפרט בנספח לדוח ההתאמה, מדי שנה, את הכנסותיה ואת הכנסתה החייבת, תוך חלוקה בין הכנסה מפיתוח תוכנות לבין הכנסה מפיתוח תוכניות הייצור.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.