החלטת מיסוי 9101/19

"הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

העובדות:
1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח תוכנה להשוואה מקוונת של מחירי כרטיסים להופעות ואירועי ספורט ברחבי העולם באמצעות האינטרנט (להלן: "הפלטפורמה"). מפעל החברה עומד בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" הקבועה בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

2. הפלטפורמה המפותחת במפעל החברה מאפשרת למשתמשי הקצה לחפש כרטיסי כניסה לאירועים שונים, בהתאם לפרמטרים מסוימים (מחיר, תאריך האירוע, מיקום גיאוגרפי וכד') אשר הם מגדירים. הפלטפורמה מבוססת על אלגוריתם המפותח בחברה אשר סורק את הרשת לצורך מציאת הכרטיסים המבוקשים בהתאם לפרמטרים שהוזנו על ידי משתמשי הקצה. הפלטפורמה מתקשרת עם ספקים אינטרנטיים שונים שמוכרים  כרטיסים ברחבי העולם (להלן: "הספקים"). הנתונים והפרמטרים לגבי הכרטיסים נשאבים באופן אוטומטי ממאגרי המידע של הספקים, ומוצגים בצורה נוחה וידידותית באתר החברה.
הפלטפורמה משמשת ככלי חכם להשוואת מחירים על בסיס המאפיינים שהגדיר משתמש הקצה, בעוד שרכישת הכרטיסים מתבצעת בפועל באמצעות הספקים (רכישת הכרטיס על ידי משתמש הקצה מבוצעת ישירות מול הספק ולא מול הפלטפורמה).

3. התוכנה מוצעת למשתמשי הקצה בחינם באמצעות אתר האינטרנט של החברה שם מוצגים הנתונים באמצעות האלגוריתם של התוכנה.

4. הכנסותיה של החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה בדרך של שירות מבוסס תוכנה (SAAS) הניתן לספקים. החברה גובה עמלה מהספקים בגין כל מכירה בפועל של כרטיס למשתמש הקצה שהופנה לאתר של אחד הספקים באמצעות הפלטפורמה. האלגוריתם מאפשר מעקב על כלל משתמשי הקצה שהשתמשו בפלטפורמה לצורך זיהוי הרכישות שבוצעו באמצעותה. שיעור העמלה אותו מקבלת החברה משתנה בהתאם לספק, לסוג הכרטיס הנמכר ולמאפייני האירוע.

פרטי הבקשה:
לאשר כי הכנסות החברה מהוות "הכנסה טכנולוגית", כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. אושר לחברה כי הכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור לעיל תיחשבנה "הכנסה טכנולוגית" וזאת בכפוף לעמידתה בהגדרת "מפעל טכנולוגי" בכל שנה.

2. חישוב ה"הכנסה הטכנולוגית המועדפת" תיעשה בכל שנה בהתאם לקבוע בתקנות לעידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017.

3. אם לא יתקיימו לגבי החברה, בשנת מס כלשהי, תנאי מן התנאים המנויים בהגדרה "מפעל טכנולוגי" לפי העניין שבסעיף 51כד לחוק, לא תיחשב הכנסתה של החברה כ"הכנסה טכנולוגית" באותה שנה. אישור זה מותנה בהצהרת החברה על גבי טופס 973 לפיה עמדה החברה בתנאים שנקבעו באישור, בחוק ובתקנות. הצהרה זו, תוגש לפקיד השומה יחד עם דוח המס השנתי.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.