החלטת מיסוי 9158/16

החבות במס שכר בגין שכר של עובדים מושאלים מרשות מקומית לתאגיד המים והביוב (בהסכם)

העובדות:
 
1. רשות מקומית (להלן: "הרשות") הקימה תאגיד מים וביוב (להלן: "התאגיד") על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001- (להלן: "חוק תאגידי המים").
2. הרשות רשומה כ"מלכ"ר" על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975- (להלן: "החוק"), ואילו התאגיד רשום כ"עוסק מורשה" על פי החוק.
3. הרשות חתמה על הסכמים עם התאגיד, לפיהם פעילות המים והביוב הועברה מהרשות לתאגיד.
4. במסגרת ההסכמים, התאגיד קלט חלק מעובדי הרשות שעבדו במחלקת המים והביוב של הרשות, לתקופה קבועה או זמנית (להלן: "העובדים המושאלים").
5. מיום השאלתם לתאגיד, העובדים המושאלים פועלים אך ורק אצל התאגיד.
6. עפ"י ההסכמים בין הרשות לתאגיד:
 
6.1. הרשות ממשיכה לשלם את השכר של העובדים המושאלים, מנפיקה להם תלושי משכורת וממשיכה לדווח לרשויות המס על משכורתם, הכול בדומה לעובדיה האחרים.
6.2 . התאגיד מחויב לשפות את הרשות בשל כל עלויות השכר המשולם לעובדים המושאלים, ובכלל זה בגין מס השכר ששולם לרשות המיסים.

 

הבקשה:
1. אישורנו כי שכר העובדים המושאלים לא יתחייב במס שכר עפ"י סעיף 4(א) לחוק.
2. מס השכר ששולם קודם מתן האישור, קרי החל ממועד העברת העובדים המושאלים מהרשות לתאגיד, יוחזר לרשות.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. מבלי להתייחס להיבטים מבחינת דיני עבודה בכלל, והמבחנים לעניין יחסי עובד ומעביד בפרט, מאחר והעובדים המושאלים משמשים בפועל אך ורק את התאגיד, המסווג לצרכי החוק כ"עוסק מורשה" ולא את הרשות, המסווגת לצרכי החוק כ"מלכ"ר", אין לחייב במס שכר את השכר המשולם לעובדים המושאלים, וזאת אף אם שכרם משולם על ידי הרשות ומדווח על ידה לרשויות המס.
2. לפיכך, החל מיום מתן אישור זה, הרשות תחדל לשלם מס שכר בגין השכר המשולם לעובדים המושאלים לתאגיד.
3. הרשות רשאית לפנות בבקשה להחזר מס השכר ששולם בשל שכרם של העובדים המושאלים קודם למתן אישור זה, בכפוף לאמור להלן:

3.1. הרשות תמציא את כל ההסכמים הנוגעים להעברת פעילות המים והביוב מהרשות לתאגיד, וכן את ההסכמים הנוגעים להעברת העובדים המושאלים לתאגיד.
3.2. בהתאם לתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), התשל"ו 1976- החזר מס השכר בגין שנים קודמות יאושר בכפוף למועדים שנקבעו בחלק ט' וחלק י' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א 1961- ובהתאם להוראות הביצוע של רשות המיסים בעניין הגשת דוחות מתקנים.
3.3. יובהר כי הסדר זה יחול על השכר המשולם לעובדים המושאלים בגין תקופת עבודתם בתאגיד בלבד.
3.4. הסדר זה אינו חל על שכר העובדים המושאלים המשתלם בגין זכויות שצברו בתקופת עבודתם ברשות, כגון: יתרות חופשה ו/או מחלה אשר עמדו לזכותו של העובד ביום השאלתו לתאגיד.
3.5. הסדר זה אינו חל על תשלומי הפנסיה התקציבית, המשתלמים או ישתלמו לעובדים המושאלים על ידי הרשות בגין תקופת עבודתם ברשות. על תשלומי הפנסיה התקציבית כאמור יחול מס שכר בין אם ישתלמו על ידי הרשות ובין אם על ידי התאגיד.

4. כתנאי לתחולת הסדר זה, התאגיד והרשות נדרשים, להעביר לפקיד השומה הרלוונטי את שמות העובדים המושאלים ומועד השאלתם לתאגיד, וכן להעביר לפקיד השומה אחת לשנה עדכון בדבר רשימת העובדים המושאלים שנותרו בתאגיד.
5. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לתשומת לבכם:
החלטת מיסוי זו מבטלת את החלטת מיסוי מספר 5849/14 שפורסמה בתאריך 24/08/14

אישורנו כי שכר העובדים המושאלים לא יתחייב במס שכר עפ"י סעיף 4(א) לחוק.
2. מס השכר ששולם קודם מתן האישור, קרי החל ממועד העברת העובדים המושאלים מהרשות לתאגיד, יוחזר לרשות.