החלטת מיסוי 92/06

מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו מפעלים קשורים (בהסכם)

העובדות:

1. חברה א' (להלן: "החברה") עוסקת בייצור ושיווק של חממות. חברה א' מוחזקת במלואה על ידי חברה ב' (להלן: "חברת האם"), העוסקת בייצור מוצרי פלדה מעורגלים למגוון רחב של ענפים (כולל לענף החקלאות).

2. לחברה ניתן כתב אישור להקמת מפעל לייצור צנרת ממתכת (חממות וצנרת). בכתב האישור נקבעו תנאים והגבלות לגבי יחסי הגומלין בין החברה לחברת האם. חברת האם לא נהנית מהטבות המס הקבועות בחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק") בגין פעילותה התעשייתית.

3. היקף הקניות של מוצרי פלדה, המיוצרים על ידי חברת האם, הוא בשיעור של כ-30% מכלל עלות החומרים והאביזרים הנדרשים לייצור חממות על ידי החברה.

4. לטענת החברה והחברה האם, מוצריהן שונים לחלוטין. כך, ולשיטתן, הצינורות והפרופילים של חברת האם משווקים ללקוחות שונים, ובעיקר למפעלי תעשייה (כצינורות ו/או פרופילים גולמיים). לעומת זאת, החברה מייצרת חממות שלימות, בעיקר לחקלאים, ואין היא מוכרת מוצרי מתכת ו/או צינורות.

5. מוצרי החברה מיוצרים בטכנולוגיה שונה מזו המיושמת על ידי חברת האם: מוצרי חברת האם מיוצרים בתהליך חצי אוטומטי ורציף של ערגול ואילו מוצרי החברה מיוצרים בתחנות חיתוך, כיפוף, ריתוך, ליטוש, קידוח והרכבה.

6. אין עובדי ייצור משותפים לחברות אולם החברה מקבלת שירותי ניהול ומינהלה מחברת האם. מפעלי החברות ממוקמים בסמיכות, אך הם נפרדים ויש ביניהם קיר חוצץ.

פרטי הבקשה:

החברה וחברת האם ביקשו כי יאושר להן כי מפעליהן אינם בגדר "מפעל קשור", כמשמעות מונח זה בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי, בכפוף לתנאים שבפרק שביעי סימן ב' לחוק והתנאים שנקבעו בהחלטה, המפעל של החברה והמפעל של חברת האם לא יהוו "מפעלים קשורים", בתנאי שהחברות יעמדו בשני התנאים המצטברים הבאים:

פעילות הייצור של שני המפעלים תופרד ותבוצע במתחמים שונים (מיקום נפרד). כמו כן, תהא הפרדה מוחלטת באחסון חומרי הגלם והמוצרים הגמורים של המפעלים.

תתקיים הפרדה ברורה בין העובדים של החברה לבין העובדים של חברת האם, באופן שבכל מפעל מועסקים ויועסקו, אך ורק, עובדים המשויכים לאותו מפעל. כל מפעל יחזיק רשימות מסודרות של מצבת עובדי הייצור, עובדי התחזוקה ועובדי התכנון והפיתוח של אותו מפעל.

2. האישור הוגבל ל"הרחבה" נשוא האישור, כך שלגבי הרחבות חדשות יהא על החברה, אם וככל שתחפוץ בכך, לפנות מחדש למוסד להחלטות מיסוי על מנת להחיל את האישור גם לגבי הרחבות אלה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.