החלטת מיסוי 93/06

הכרה במפעל המספק שירותי מחקר ופיתוח עבור תושבי חוץ וגם עבור תושבי ישראל  כ- ''מפעל תעשייתי'' (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל נותנת שירותי פיתוח תוכנה, במספר תחומים, לצדדים בלתי קשורים. מרבית הכנסותיה של החברה הן מפיתוח תוכנות עבור חברה תושבת חוץ (להלן: "הלקוח העיקרי"). יתרת הכנסות החברה הן מפיתוח תוכנות עבור תושבי ישראל.

2. החברה מספקת ללקוחותיה שירותי פיתוח תוכנה החל מהשלבים המקדמיים של ניתוח הפרויקט, שלבי הפיתוח והטמעת המוצר, וכלה בביצוע בדיקות התאמה סופיות ותמיכה טכנית במוצר. עובדי החברה מתמחים בהשתלבות במערך הפיתוח אצל הלקוח הפוטנציאלי או, ולחילופין, ניהול הפיתוח בשלמותו בידי החברה.

3. החברה גובה על כל פרויקט פיתוח סכום קבוע ומוסכם מראש, ללא קשר לשעות העבודה המושקעות בפרויקט ו/או לעלויות בהן נשאה החברה לצורך ביצועו.

4. החברה מחזיקה בכתב אישור לתוכנית להרחבת מפעל לייצור תוכנה (להלן: "התוכנית").

5. החברה פנתה למדען הראשי כדי שזה יאשר לה כי מתקיימים לגביה הקריטריונים הקבועים בהגדרת "מפעל תעשייתי" לעניין חברת "מחקר ופיתוח תעשייתי". החברה קיבלה את אישור המדען כאמור.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה להחיל על מפעלה את הוראות סימן ב' לפרק השביעי לחוק, ולצורך כך ביקשה כי יאושר לה לכלול במסגרת ההשקעה המזערית המזכה גם השקעות שביצעה במסגרת התוכנית, וזאת בכפוף לביטול למפרע של כתב האישור.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור נקבע כי, בכפוף לתנאים שבפרק שביעי סימן ב' לחוק והתנאים שנקבעו בהסדר המס, ההרחבה של מפעל החברה למתן שירותי מחקר ופיתוח עבור תושבי חוץ הינה "מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף  51 לחוק.

2. נקבע כי אין באישור משום אישור כי הלקוח העיקרי של החברה הינו "תושב חוץ" לצורכי סעיף  51 לחוק – נושא אשר יכול שיבחן על ידי פקיד השומה. עוד נקבע כי, במידה שהלקוח העיקרי אינו בגדר "תושב חוץ", החברה לא תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק והאישור יבוטל למפרע.

3. נקבע כי פעילות מתן שירותי מחקר ופיתוח עבור תושבי ישראל אינה מהווה חלק מהפעילות הייצורית של המפעל המוטב. לאור האמור, הכנסות ממתן שירותי מחקר ופיתוח לתושבי ישראל לא ייכללו במבחן "יחס המחזורים", לצורכי יישום הוראות סעיף  74 לחוק.

4. נקבע כי ההכנסה החייבת המיוחסת למפעל המוטב – החלק שבשלו ניתן לתבוע הטבות מס – היא המכפלה של ההכנסה החייבת של החברה מפעילות מתן שירותי המו"פ ביחס שבין הכנסות החברה ממתן שירותי מחקר ופיתוח לתושבי חוץ לבין סך ההכנסות ממתן שירותי מחקר ופיתוח.

5. ההכנסה החייבת המיוחסת למפעל, כאמור בסעיף  4 דלעיל, תיוחס להרחבה נשוא ההחלטה בהתאם להוראות סעיף  74 לחוק.

6. נקבע כי במידה שיונפק לחברה על ידי מינהלת מרכז ההשקעות כתב ביטול למפרע לתוכנית הישנה, היא תהא רשאית לכלול את ההשקעות, שביצעה לפי התוכנית הישנה, במסגרת "ההשקעה המזערית המזכה" (בכפוף לתנאים ולקריטריונים שנקבעו).

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.