החלטת מיסוי 933/18

פיתוח תוכנה עבור חברה אם זרה

העובדות:
1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל. החברה עוסקת בפיתוח תוכנה בתחום המשחקים החברתיים (להלן: "התוכנה") עבור החברה האם הרשומה מחוץ לישראל.

2. הכנסותיה של החברה נובעות ממתן שירותי מחקר ופיתוח לחברת האם בלבד במודל של עלות בתוספת מרווח – COST+

3. נכון למועד מתן האישור, החברה טרם קיבלה את אישור ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי (להלן: "המדען הראשי").

פרטי הבקשה:
לאשר כי הכנסת החברה ממתן שרותי מחקר ופיתוח עבור חברת אם הינה "הכנסה מועדפת" כהגדרתה בסעיף 11 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי הכנסותיה של החברה ממתן שירותי מחקר ופיתוח לחברת האם תחשבנה "הכנסה מועדפת" ע"פ חלופה (5) להגדרת הכנסה מועדפת שבסעיף 51 לחוק בכפוף לכל אלה:

1.1 חברת האם תעמוד בהגדרת "תושב חוץ" שבסעיף 1א לחוק.
1.2 יומצא אישור בתוקף (1) מאת המדען הראשי (להלן: "האישור") כי החברה מעניקה שרותי מחקר ופיתוח עבור תושב חוץ. החברה תצרף לדוח המס את האישור בכל שנת מס בה היא תובעת הטבות על פי החוק.

2. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספות.

הערה
(1) בהתאם לכללים הקבועים בסעיף 5.5 לנוהל 200-05 של רשות החדשנות שעניינו "קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות".