החלטת מיסוי 9345/11

מימוש אופציה לפני תום תקופה - הבהרה לתמצית 31/06 (בהסכם)

העובדות

1. חברה פרטית תושבת ישראל עוסקת במתן שירותי מסחר פיננסיים לבנקים מקומיים וזרים (להלן: "החברה הישראלית").

2. החברה הישראלית הקצתה אופציות לעובדיה הניתנות למימוש למניות החברה הישראלית, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מניות 102", "הפקודה"). בגין חלק מאופציות אלו טרם הגיע תום התקופה כמשמעותה בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "תום התקופה").

3. כל מניות החברה הישראלית, לרבות כל האופציות למניות החברה הישראלית, אשר הוקצו לעובדי החברה הישראלית, נרכשו ע"י חברה תושבת חוץ (להלן: "הרוכשת"), במסגרת עסקת רכישה במסגרתה נרכשו כלל הזכויות בחברה הישראלית.

4. במסגרת העסקה, שילמה הרוכשת את כל תמורת המניות והאופציות בחברה הישראלית במזומן.

5. חלק מהתמורה לחברה הישראלית ישולם בעתיד, אם בכלל, בכפוף לנכונותם והתקיימותם של מצגים מסוימים שהוצגו לרוכשת (להלן: "תמורת ה- Escrow"). כמו כן חלק מהתמורה ישולם במספר מנות בעתיד, אם בכלל, בכפוף להתקיימותם של אבני דרך ותנאים אקסוגניים מסוימים (להלן: "התמורה המותנית").

6. הוצהר ע"י החברה הישראלית כי, אין בידי העובדים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם בגין האופציות ו/או המניות שהוקצו מכוחן במסגרת תכנית האופציות, כך שלמעשה, העובדים לא יכלו להמשיך להחזיק באופציות ו/או במניות חליפיות ועסקת המזומן נכפתה עליהם.

7. הוצהר כי הרוכשת אינה "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה של החברה הישראלית או של בעלי מניותיה או תאגידים הקשורים לה.

הבקשה

מבוקש כי יראו במכירת מניות וקבלת התמורה ע"י העובדים בגין האופציות אשר טרם הגיע לגביהן "תום התקופה", כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות במונח בסעיף 102(ח) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. בנסיבות אלו ניתנה החלטת מיסוי, לפיה יראו את מימוש מניות 102 כמכירה שלא מרצון לפי סעיף 102(ח), ובלבד שהתמורה אשר התקבלה במזומן בשל מניות 102, הופקדה בידי הנאמן עד תום התקופה ונוכתה ממנה, במועד אירוע המס, מקדמת מס אשר תהווה תשלום מס סופי ע"ח התמורה הכוללת כאמור, בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה. הובהר כי כל משיכה לפני תום התקופה תחויב במס שולי.

2. נקבע כי מועד אירוע המס לכל דבר ועניין הינו ב Closing של העסקה (להלן: "מועד אירוע המס"). יחד עם זאת מועד המימוש, לעניין תום התקופה בלבד, יידחה עד למועד תום התקופה או עד להעברה התמורה מהנאמן לעובד, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").

3. התמורה המותנית ותמורת Escrow, לרבות כל הרווחים אשר יצברו עליהן, תהווינה חלק מהתמורה הכוללת עבור האופציות. הובהר כי מועד המימוש ביחס לתמורה המותנית ותמורת ה Escrow יהא במועד קבלת הכספים בפועל ע"י הנאמן.

4. לגבי הקצאות של אופציות במהלך 90 הימים שקדמו למועד החתימה ועד למועד ה Closing של עסקת המכירה, הרי שהתמורה בגינן תסווג כהכנסת עבודה, אשר העובד יחויב עליה במס בשיעור המס השולי שחל עליו.

5. הנאמן יפקיד את התמורה לאחר ניכוי מקדמת המס בפיקדון נושא ריבית. עד לתום התקופה, הנאמן לא יעביר את התמורה לעובד ולא יעשב כל פעולה שמשמעותה מכירה או שיעבוד במועד תום התקופה, יעביר הנאמן לעובד את המזומן לעובד, כאשר כל הרווחים מהתמורה יחויבו במס בידי העובד, בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה.

6. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן, כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.