החלטת מיסוי 95/06

קביעת תנאים לחברה המבקשת להרחיב את מפעלה ונעזרת בקבלני משנה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בתכנון, פיתוח ושיווק מערכת מתקדמת לטיפולים בלתי פולשניים בתחומי הרפואה.

2. כל פעילות החברה – מטה החברה, פעילות המחקר והפיתוח ופעילות הייצור – היא בישראל. לחברה סניפים ומפיצים ברחבי העולם העוסקים בשיווק, מכירה, שירות ותמיכה.

3. החברה מבצעת בעצמה את כל תהליכי הפיתוח של המערכת וכן חלק מהליכי בקרת האיכות. תהליך הייצור מתבצע בעיקר על ידי קבלני משנה, הממוקמים כולם באזור הפיתוח אליו משוייך מפעל החברה, כמפורט להלן:

א.  החברה מכינה מפרט לכל מק"ט ומכתיבה את תהליכי הייצור המיושמים על ידי קבלני המשנה.

ב.   החברה מבצעת רכש של חלקי ליבה יקרים במערכת ועורכת בהם, עובר להתקנתם, בדיקות איכות במעבדותיה.

ג.  קבלני המשנה אחראים על רכישת הרכיבים הנוספים  ועל הרכבת המערכת. קבלני המשנה אחראים על אלה: תכנון לוגיסטי, רכש, ליקוט רכיבי המערכת, הרכבות בסיסיות, בדיקות חשמליות ומכאניות והרכבת המערכות.

ד.  צריבת התוכנה, המפותחת כולה על ידי החברה, על גבי המערכת, מבוצעת על ידי החברה בעצמה (כשני שליש מהצריבות) ועל ידי קבלני המשנה (כשליש מהצריבות).

ה.   בשלב הייצור האחרון עורכים במערכת בקרה ואז, אם הבדיקה מוצלחת, אורזים את המערכת לקראת משלוח ללקוחות. קבלני המשנה עורכים בדיקה סופית של המערכות ואף מבצעים בהן בדיקות "הרצה".

ו.   לכל אורך תהליך הייצור, החברה מספקת תמיכה ליצרנים, והיא כוללת, בין השאר, תמיכה הנדסית, תמיכה לוגיסטית וביקורי הדרכה שוטפים. בסוף התהליך, החברה עורכת בקרת איכות מדגמית הכוללת בדיקות תהליך, מעקב אחר תקלות וביצוע פעולות מתקנות.

ז.      החברה מבצעת תאום של הובלות המוצרים ממחסני קבלני המשנה אל נציגי הלקוחות השונים.

4. לחברה כתבי אישור במסלול החלופי שהונפקו לה בעבר על ידי מרכז ההשקעות.
 
פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לאשר כי פעלה הינו "מפעל תעשייתי" לצורכי החוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעל החברה הוא "מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף  51 לחוק, בהתקיים כל אלה:

א.      פעילות החברה, למעט שיווק, תבוצע בישראל.

ב.      החברה  תייצר  את  מוצריה  במפעלה בישראל ו/או באמצעות מפעלים בישראל של קבלני משנה, וזאת במשך התקופה בה היא זכאית להטבות מס לפי החוק.

ג.       קבלני  המשנה של החברה ייצרו את מוצרי החברה לפי הנחיות  מדויקות שתועברנה אליהם על ידי החברה (תערובת חו"ג, שיטת הייצור, תהליך הייצור וכו'). קבלני המשנה לא יהיו שותפים, בשום צורה ואופן, לסיכון היזמי ו/או לסיכון העסקי הגלום בעסקי החברה.

2. נקבע כי החברה תבצע את כל הפעולות הבאות במפעלה, באמצעות עובדיה המועסקים במישרין על ידה:
 
א.      פיתוח תבניות ותכנון ותמיכה ביצור המוצרים.

ב.       פיקוח על פעילות הייצור המתבצעת על ידי קבלני משנה, לרבות בקרת איכות.

ג.       פיתוח עסקי, הנהלה, כספים ותכנון ובקרה.

ד.       פעילות הלוגיסטיקה (ניהול המלאי וניהול המחסנים, מתן הנחיות בקשר למשלוח המוצרים ללקוחות בחו"ל או בישראל, שינוע המוצרים).

3. לעניין סיווג המפעל לאזור פיתוח מסוים נקבע כי:
 
א.      במידה שמפעלה של החברה יהא ממוקם באזור פיתוח א' ובמידה שכל קבלני המשנה של החברה יפעלו באזור פיתוח א', מפעלה של החברה יהא זכאי ליהנות ממעמד של מפעל הפועל באזור פיתוח א'.

ב.      בכל מקרה אחר, מעמדו של המפעל ייגזר מהאזור, שעדיפותו לצורכי החוק היא נחותה יותר, מבין כל אלה: (א) האזור בו ממוקם מפעל החברה, (ב) האזור בו ממוקמים קבלני משנה.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.