החלטת מיסוי 9587/12

שותפויות השקעה בנכסים פיננסים - הבהרה בעקבות העלאת שיעור מס רווח הון (בהסכם)

1. ביום 6 בדצמבר 2012 פורסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן: "החוק") בו נקבע, בין היתר, כי החל מיום 1.1.2012 (להלן: "מועד השינוי") שיעור המס על הכנסתו החייבת של יחיד (שאינו בעל מניות מהותי) על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך, על הכנסה מריבית ודמי ניכיון בגין נכס הצמוד למדד ועל הכנסה מדיבידנד יהיה 25%. כמו כן נקבעו הוראות שונות לעניין אופן חישוב המס במכירת ניירות ערך, וכן תוקן סעיף 101א(ב) לפקודה אשר קובע כי שיעור המס שיחול על רווח הון כאמור בידי יחיד שתבע ניכוי הוצאות מימון יהיה 30%. בנוסף, בעקבות החוק נקבע כי שיעור מס החברות יהא 25%.

2. בעקבות החוק ובהתאמה לקבוע בו, תוקנו ועודכנו תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ותקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005.3.

בהחלטות מיסוי שהוצאו במהלך השנים בנושא שבנדון, אשר תמציות להן פורסמו בשנת 2006 (מספרן 14/06 'קרן גידור פטורה' ו-15/06 'קרן גידור חייבת'), נקבע כי במועד אירוע המס או מועד תשלום המס, כמשמעותם בהחלטות המיסוי, תנכה הקרן מס במקור, בהתאם לשיעור המס אשר חל על כל אחד מהשותפים המוגבלים בה, כדלקמן:

3.1    יחיד תושב ישראל – 25%.

3.2    חברה תושבת ישראל, שלא חלו בקביעת הכנסתה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים, הן בשנת המס 2005 והן בשנת המס 2006 ואילך – 25%.

3.3    חברה תושבת ישראל, שחלו בקביעת הכנסתה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים בשנת המס 2005 – מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף  126(א) לפקודה.

3.4    גופים מוסדיים הפטורים מכוח סעיף  9(2) לפקודה – פטור, בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף  9(2) לפקודה בנושא שליטה בחברות בהן משקיעה הקרן.

4. לאור כל האמור לעיל, הרינו להבהיר כי החל מיום 1.1.2012 ואילך, בכל החלטות המיסוי שניתנו בנושא הנדון, במקום האמור בסעיף  3 לעיל, יבואו ההוראות הבאות:

4.1    משקיע תושב ישראל אשר הינו יחיד שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק בידיו, יהיה חייב במס בשיעור של 30% (השיעור הקבוע בסעיף 101א(ב) לפקודה) על חלקו בתוצאות הפעילות בשנת המס הרלוונטית ועל רווח ההון הריאלי במכירת יחידה, בפדיון יחידה ובפירוק. ניכוי המס במקור מההכנסות/תשלומים המיוחסים למשקיע כאמור יהיה בהתאמה.

4.2    משקיע תושב ישראל אשר הינו חבר בני אדם שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק בידיו,יהיה חייב במס בשיעור של 25% (השיעור הקבוע בסעיף 91(א) לפקודה) על חלקו בתוצאות הפעילות בשנת מס הרלוונטית ועל רווח ההון הריאלי במכירת יחידה, בפדיון יחידה ובפירוק. ניכוי המס במקור מההכנסות/תשלומים המיוחסים למשקיע כאמור יהיה בהתאמה.

4.3    לא חל שינוי בהסדר המס לגבי משקיעים מוסדיים.

5. הבהרה זו תחול, ללא סייג, על כל החלטות המיסוי שניתנו עד למועד הבהרה זו בנושא שבנדון.

6. אין באמור בהבהרה זו כדי לגרוע מיתר הוראות החלטות המיסוי.