החלטת מיסוי 96/06

ייחוס ההכנסה החייבת במפעל מבוזר מכוח סעיף 74(ה) לחוק (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל מייצרת בגדים על פי הזמנות המתקבלות מלקוחותיה. אתרי הייצור של החברה ממוקמים באזורי פיתוח שונים. אחד מאתרי המפעל מצוי באז"פ א'. לא קיימת חפיפה בפעילות שני אתרי הייצור של החברה.

2. חלקים מסוימים מהייצור מבוצעים באמצעות קבלני משנה בישראל, בירדן ובשטחי הרשות הפלסטינאית.

3. לחברה תוכנית במסלול החלופי להרחבת פעילות הייצור במרכז הארץ (להלן: "התוכנית הישנה")1. התוכנית הישנה אושרה לפני כניסתו לתוקף של תיקון 60 לחוק.

4. החברה ביצעה הרחבה במפעלה המבוזר וביקשה לקבוע את שנת המס 2005 כ"שנת הבחירה" של המפעל.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה, בין היתר, שיאושר לה כי מיקומו של המפעל הוא באז"פ א' בלבד וכי מפעלה איננו "מפעל מבוזר" שחלות לגביו הוראות סעיף  74(ה) לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. הוחלט לדחות את בקשת החברה. נקבע כי מפעלה של החברה הינו "מפעל מבוזר" (מפעל הפועל באזורי פיתוח שונים, כאמור בסעיף  74(ה)(2) לחוק).

2. נקבע כי הטבות המס של ההרחבה תחושבנה בהתאם להוראות סעיף  74(ה) לחוק. בהתאם, ייחוס ההכנסה החייבת של המפעל המבוזר לאתר באז"פ א' יחושב, בכל שנה משנות ההטבה של ההרחבה המוטבת, לפי מבחן הנכסים, מבחן השכר ומבחן היקף המועסקים (משקל כל מבחן יהא 1/3).

3. ההכנסה החייבת המיוחסת לאתר באז"פ א', תהא זכאית להטבות המס הקבועות בסעיף  51א(א)(1) לחוק במשך כל תקופת ההטבות הקבועה בסעיף  51ג לחוק. ההכנסה החייבת המיוחסת לאתר האחר תהא זכאית להטבות המס הקבועות בסעיף  51א לחוק (לגבי אותו אזור) במשך כל תקופת ההטבות הקבועה בסעיף 51ג לחוק.

4. בנוסף, נקבע כי האמור יחול רק אם סעיף  74(ה) לחוק יתוקן, באופן שהסמכות לקביעת אופן חישוב הטבות המס למפעלים מבוזרים תימסר למנהל רשות המסים, ובלבד שמנהל רשות המסים יאשרר, בכתובים, כי יחולו על המפעל המבוזר הוראות סעיף זה (לאחר שתוקנה לו, אם בכלל, הסמכות). בכל מקרה אחר, יחולו ההוראות ו/או הכללים שנקבעו על ידי השרים ו/או על ידי מנהל רשות המסים.

כל עוד לא נקבעו כללים, החברה תהא חייבת לדווח על הכנסותיה בהתאם לאמור בסעיף זה. אולם, מוסכם עליה כי, על אף האמור בכל דין (לרבות לעניין התיישנות), יתוקנו שומותיה לכל שנות ההטבה במידה שיהא עליה ליישם הכללים שייקבעו על ידי השרים ו/או כללים אחרים שיקבעו על ידי מנהל רשות המסים. החברה מתחייבת למסור לפקיד השומה כל דוח ו/או נתונים, כפי שידרוש.

5. במסגרת ההחלטה הובהר כי הטבות המס להן תהיה זכאית החברה תיקבענה בהתאם לאזורים בהם ימוקמו חלקי המפעל בשנת הבחירה (על פי הנוסחה הנ"ל), ובהתאם להוראות סעיף  51א לחוק. במידה שהחברה תעתיק את מפעלה, כולו או חלקו, לאחר שנת הבחירה, יהא עליה לפנות מראש לרשות המסים על מנת להסדיר את הטבות המס להן היא זכאית.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.