החלטת מיסוי 9638/15

אישור כ-"מסמך אחר" למסמכי החיוב בגין צריכת חשמל שמנפיק מלכ"ר לזכיינים הפועלים בבניין שבבעלותו (בהסכם)

העובדות:

1. בבעלותו של מלכ"ר בניין שבו הוא מקיים את פעילותו המלכ"רית.

2. בבניין פועלים גם מס' זכיינים המסווגים כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ, כגון: קפיטריה, מסעדה וקמעונאים אחרים (להלן: "הזכיינים").

3. הזכיינים שוכרים את המקרקעין מהמלכ"ר ומשלמים לו שכ"ד חודשי.

4. כחלק מפעילותם השוטפת, הזכיינים צורכים גם חשמל המסופק להם מהמלכ"ר שרוכש אותו מחברת החשמל.

5. בכל נכס המופעל בידי זכיין יש מונה חשמל נפרד כך שהמלכ"ר יודע במדויק כמה חשמל צרך כל זכיין.

6. בבניין ישנו גם מונה חשמל ראשי שמודד את סה"כ כמות החשמל שנצרכת בבניין (כמות החשמל שצורך המלכ"ר וכמות החשמל שצורכים הזכיינים).

7. חברת חשמל מחייבת את המלכ"ר באופן כולל וזאת מבלי לפצל את החיובים למלכ"ר ולזכיינים השונים

8. המע"מ הכלול בחשבונית המס שמנפיקה חברת החשמל למלכ"ר אינו ניתן לניכוי בידי המלכ"ר לאור סיווגו לצרכי חוק מע"מ.

הבקשה:

בפנייתך ביקשת את אישורנו כי מסמכי החיוב שמנפיק המלכ"ר לזכיינים בגין צריכת חשמל יוכרו כ-"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בידי הזכיינים, כאמור בסעיף 38(א) לחוק מע"מ

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה

​1. אנו מאשרים לזכיינים לנכות את מס התשומות בגין החשמל שהם צרכו אשר כלול בחשבוניות המס המוצאות ע"י חברת החשמל למלכ"ר.
 
​2. הודעות החיוב שמנפיק המלכ"ר לזכיינים בגין הוצאות החשמל יוכרו כ"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס התשומות בידי הזכיינים, בכפוף להימצאותם ופעילותם התקינה של המונים הנפרדים לכל זכיין.
 
3. על המלכ"ר לשמור כחלק מספריו את התיעוד המוכיח את אופן פיצול החיובים בין המלכ"ר לזכיינים השונים.
 
4. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
 
5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
 
יובהר כי השימוש ב"מסמך אחר" לפי סעיפים 30 (א)(1) או 38 או 40א' או 43א' לחוק מע"מ דורש אישור ספציפי של המחלקה המקצועית לכל מקרה ומקרה ולכן על העוסקים לפנות במקרים הנ"ל למחלקה המקצועית של מע"מ לצורך קבלת אישור במקרים המתאימים.