החלטת מיסוי 9685/18

הנפקת הודעת חיוב (בהסכם)

1. העובדות

א. חברה מוציאה לספקיה הודעת חיוב בגין חיובים ביתר הנובעים, בין היתר, מהפרשי מחיר, טעויות, הנחות שלא על פי ההסכם וכדו (להלן –"ההפרשים"), אשר לא קיבלו ביטוי בחשבוניות המס שהוצאו על ידי הספקים.
ב. הודעות החיוב מוצאות על ידי החברה על מנת להעמיד את יתרת הספקים וההוצאות בגין רכישת טובין וקבלת השירותים, בגובה המחיר כפי שסוכם עימם.
ג. עם הנפקת הודעת החיוב, מקטינה החברה את מס התשומות שדרשה בדוחותיה בגובה סכום המע"מ הכלול בהודעות החיוב שנמסרו לספקים, כאמור בתקנה 24 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו- 1975 , (להלן: "התקנות").
ד. הודעת החיוב נשלחת לספק ומהווה עבורו אסמכתא להוצאת הודעת זיכוי לחברה בגובה הודעת החיוב.

2. הבקשה
אישורנו כי החברה תהא רשאית להנפיק הודעות חיוב לספקיה, כאמור בתקנה 24 לתקנות,בגין ההפרשים כאמור לעיל, אשר תהווה אסמכתא בידי החברה להקטנת מס התשומות שנוכה על ידה.

3. תמצית הסדר המס ותנאיו:
א. החל מינואר 2004 נגרעה הודעת החיוב מתחולת הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973 משולב עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו- 1976 (להלן- הוראות ניהול פנקסים). לכן ,עוסק אשר הוציא חשבונית בעבר ומבקש לתקן אותה בהתאם לסעיף 23 א' להוראות ניהול ספרים, יעשה זאת באמצעות חשבונית מס או הודעת זיכוי, לפי העניין, ולא באמצעות הודעת חיוב .
ב. עם זאת, הוראות תקנה 24 לתקנות, שעניינה הקטנת מס תשומות על ידי קונה הטובין או מקבל השירות (להלן- הקונה) שהוציא הודעת חיוב, והוראות סעיף  11(א) לתקנות אזור סחר חופשי אילת (פטורים והנחות ממיסים), התשמ"ו- 1985 , (להלן- "תקנות אזור סחר חופשי אילת") שעניינו החזרת טובין מעוסק לעוסק אחר שמוציא הודעת חיוב,תקפים.
ג. לפיכך, עמדתנו היא כי הודעת חיוב מהווה אסמכתא לניכוי מס תשומות בידיו של הקונה בלבד ואין היא מהווה אסמכתא להקטנת מס העסקאות בידי הספק (המוכר), שכן הספק רשאי להקטין את סך עסקאותיו אך ורק בהתאם לקבוע בתקנה 23 א להוראות ניהול פנקסים.
ד. לאור האמור לעיל, ועל אף העובדה שהודעת חיוב נגרעה מתחולת הוראות ניהול פנקסים, החברה תהא רשאית להנפיק תיעוד פנים שהוא הודעת חיוב- שיכלול את הפרטים שלהלן;
   (1) שם העוסק המורשה, מענו, כותרת "הודעת חיוב", מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975 ,הכל בדפוס;
   (2) תאריך;
   (3) שם הלקוח;
   (4) מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת החיוב;
   (5) הסיבה לשינוי סכום חשבונית המס;
   (6) סכום החיוב ללא מס ערך מוסף;
   (7) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת חיוב עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצוין בנפרד כל סוג של עסקאות;
   (8) סכום החיוב, כולל מס ערך מוסף;
   (9) הודעות חיוב ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים;
ה. יובהר, כי במצב בו עוסק הוציא הודעות חיוב באופן שנקבע בסעיף 3(ד') לעיל והקטין בהתאם את מס התשומות, ובמועד מאוחר יותר קיבל הודעת זיכוי אשר הונפקה לו על ידי המוכר (הספק) חלף הודעת החיוב, העוסק לא יידרש לבצע הקטנה נוספת של מס תשומות כתוצאה מקבלת הודעת הזיכוי, ובלבד שהודעות הזיכוי יתויקו וירשמו בספרי החשבונות של העוסק בדרך שתאפשר בדיקה ומעקב בדבר ההתאמה בין הודעות הזיכוי שהתקבלו בידי העוסק להודעות החיוב שהוצאו על ידו.

4. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
5. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.