החלטת מיסוי 97/06

קביעת מועד תחילת פעילות החברה, לעניין סיווג מפעל החברה כ- ''מפעל חדש" (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, אשר החלה את פעילות הפיתוח לפני מספר שנים תחת חממה טכנולוגית בצפון, פיתחה פד מיוחד המאפשר לזהות תופעות הדורשות טיפול רפואי. לאחר תקופה קצרה, החברה עזבה את החממה הטכנולוגית ועברה לפעול במרכז הארץ.

2. החברה עסקה בפיתוח במשך מספר שנים והיא לא הפיקה כל הכנסה בתקופה זו. כחלוף ארבע שנים לאחר הקמתה, החברה החלה לייצר את הפדים אשר פותחו על ידה.

פרטי הבקשה:

1. החברה ביקשה לאשר כי מפעלה לפיתוח וייצור פדים מיוחדים יהווה "מפעל חדש" לצורכי החוק.

2. החברה ביקשה לאשר כי שנת המס השלישית, שלאחר השנה בה הפיקה החברה את הכנסותיה לראשונה, תהווה "שנת הבחירה" של מפעלה החדש.

החלטת המיסוי:

1. נקבע כי מפעל החברה אינו מהווה "מפעל חדש" אלא "הרחבה" של מפעל קיים, והכל בכפוף לתנאים שבפרק שביעי סימן ב' לחוק והתנאים שנקבעו בהחלטה.

2. נקבע כי פעילות הפיתוח, שבוצעה בחברה מאז הקמתה, מהווה חלק אינטגראלי מהפעילות הייצורית של החברה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.