החלטת מיסוי 98/06

ייחוס ההכנסה החייבת במפעל מבוזר מכוח סעיף 74(ה) לחוק (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של מערכות סולאריות המורכבות מאמצעי אחסון שרכיביהם מיוצרים באזורי פיתוח שונים (שני אתרים).

2. פעילות הייצור מבוצעת במפעלי החברה בישראל, למעט פעילות שולית יחסית המבוצעת בחברה קשורה שמפעלה בחו"ל.

3. הכנסות החברה הן ממכירות של מערכות סולאריות למגזר הפרטי והתעשייתי.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לאשר כי ההרחבה שביצעה במפעלה (בשני האתרים) היא "מפעל מוטב" לצורכי החוק, וכן לקבוע את אופן חישוב הטבות המס בהתאם להוראות סעיף  74(ה) לחוק (מפעל מבוזר).

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעל החברה הנו "מפעל תעשייתי" לצורכי החוק, וכי ההשקעה בנכסים יצרניים שביצעה החברה בשני האתרים מהווה "השקעה מזערית מזכה". כל זאת, בכפוף להתחייבות החברה שלא להעביר אל מחוץ לישראל "פעילות ייצורית" שמבוצעת כיום בישראל.

2. נקבע כי יחוס ההכנסה החייבת של המפעל המבוזר – לאתרים השונים – יחושב בכל שנה משנות ההטבה של ההרחבה המוטבת, הן לפי מבחן הנכסים, הן לפי מבחן עלות השכר והן לפי מבחן היקף המועסקים בפעילות הייצורית ובפעילות הפיתוח (משקלו של כל מבחן יהא 1/3).

3. מבחן הנכסים, כאמור בסעיף  2 דלעיל, מחושב על פי היחס שבין "שווי הנכסים היצרניים" המופעלים בכל אתר, מדי שנה, לשווי הנכסים היצרניים במפעל כולו. לעניין זה, במבחן הנכסים ייכללו נכסים שנרכשו מהמועד שבו החלה ההשקעה המזערית המזכה ועד לתום שנת המס שלגביה נערך החישוב או עד לתום שנת המס שקדמה לשנה הקובעת של ההרחבה העוקבת שתבוצע לאחר ההרחבה נשוא החלטת המיסוי. עוד נקבע כי, לעניין זה, "נכסים יצרניים" הם מכונות וציוד אחר, בין שנעשה בהם שימוש קודם בישראל ובין אם לאו, אך למעט רכב פרטי.

4. מבחן עלות השכר, כאמור בסעיף  2 דלעיל, מחושב על פי היחס שבין עלויות השכר של עובדי הייצור והפיתוח (כולל מהנדסים העוסקים בפיתוח) בכל אתר לבין עלויות השכר של עובדי הייצור והפיתוח במפעל כולו.

5. מבחן היקף המועסקים, כאמור בסעיף  2 דלעיל, מחושב על פי היחס שבין מספר עובדי הייצור והפיתוח בכל אתר לבין מספר עובדי הייצור והפיתוח במפעל כולו.

6. ההכנסה החייבת שתיוחס לכל אתר תהא המכפלה של ההכנסה החייבת המיוחסת להרחבה (לפי הוראות סעיף  74 לחוק) בממוצע של "שלושת המבחנים", כאמור, לגבי כל אתר.

7. האמור בהחלטת המיסוי מותנה בתיקון הוראות סעיף  74(ה) לחוק באופן שהסמכות לקביעת אופן חישוב הטבות המס למפעל מבוזר תימסר למנהל רשות המסים, ובלבד שזה האחרון יאשרר, לאחר שתוקנה לו סמכות כאמור, את החלטת המיסוי. במידה שהסמכות האמורה לא תימסר למנהל רשות המסים ו/או במידה שהמנהל לא יאשרר את החלטת המיסוי, יחולו על מפעלה המבוזר הכללים שנקבעו בדין.

8. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.