החלטת מיסוי 9812/17

שימוש ברווחים פטורים (בהסכם)

העובדות:
1. חברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"). בבעלות החברה "מפעל תעשייתי" העוסק בפיתוח ובייצור תרופות במגוון תחומים. לחברה מפעל מאושר אשר צבר לאורך השנים, רווחים פטורים על פי החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט 1959( להלן: "החוק") בהיקפים גדולים.

2. בכוונת החברה לרכוש מניות של חברה ישראלית שבבעלותה "מפעל מועדף" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק (להלן: "החברה הנרכשת"). מפעלה של החברה הנרכשת עוסק בפיתוח תרופות. בכוונת החברה, להעביר את פעילות החברה הנרכשת לחברה כך שהפעילות תשתלב במסגרת מפעלה הקיים של החברה.

פרטי הבקשה:
לאשר כי עלות רכישת המניות של החברה הנרכשת בידי החברה, שמקורה ברווחים פטורים מכח  החוק, אינה מהווה חלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיף 51(ח)לחוק כנוסחו עובר לתיקון 60 או סעיף 51ב(ב) לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 60 (להלן: "הסעיפים המבוקשים").

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי לא יראו בעלות רכישת מניות החברה הנרכשת, כחלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיפים המבוקשים, זאת לאור הזהות של פעילויות החברה והחברה הנרכשת ובהתבסס על האמור בדבר רכישת מניות של חברות שהן בעלות "מפעל תעשייתי" שהוא "מפעל מאושר/מוטב" כהגדרתם בחוק בהוראת ביצוע 6/2013 שעניינה "דגשים לעניין הוצאת כספים מחברה מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון".

2. נקבע כי במידה והפעילות ו/או הקניין הרוחני של החברה הנרכשת תועבר מחוץ לישראל, ו/או במידה והפעילות הנרכשת מהחברה לא תועבר לחברה ופעילות החברה הנרכשת תימכר כך שהחברה הנרכשת לא תחשב עוד ל"מפעל מאושר/מוטב/מעודף/טכנולוגי" יראו בכך חלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיף 51(ח) לחוק כנוסחו עובר לתיקון 60, בשווי תמורת \מכירה או עלות המניות כגבוה מבניהם.

3. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.