החלטת מיסוי 9899/12

מיזוג קופות גמל (בהסכם)

העובדות:

1. במסגרת סעיף  35 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, נקבע כי יצומצמו מספר קופות הגמל שבניהול חברות מנהלות באופן שכל חברה מנהלת תנהל רק קופת גמל אחת מכל סוג (להלן: "התיקון").

2. לאור התיקון האמור, בכוונת חברה מנהלת, כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005, למזג מספר קופות גמל שבניהולה ואשר לכל אחת מהן מספר מסלולי השקעה, לקופת גמל אחת (להלן: "החברה המנהלת", "המיזוג", "הקופות המעבירות" ו-"הקופה הקולטת" בהתאמה). יצוין כי אגב המיזוג ייתכן וימוזגו מסלולים בעלי מאפייני השקעה דומים.

3. עמיתי הקופות המעבירות ייקלטו כעמיתי הקופה הקולטת, ויחולו עליהם התנאים, הזכויות והחובות הקבועים בתקנון הקופת הקולטת, כפי שיהיו מעת לעת.

4. לאחר ביצוע המהלך, יהפכו עמיתי הקופות המעבירות לעמיתים בקופה הקולטת, והזכות לקבלת דמי הניהול של עמיתי הקופות המעבירות תהא בידי החברה המנהלת של הקופת הקולטת. דהיינו, לאחר המיזוג, כאמור לעיל, אין כל שינוי בזכויות הניהול שבידי החברה המנהלת.

5. החברה המנהלת פנתה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן: "הממונה על שוק ההון"), אשר קבע את המתווה לביצוע המיזוג המבוקש ונתן לכך את אישורו.

הבקשה:

אישור כי אין במיזוג קופות הגמל כאמור לעיל, משום אירוע מס, בקופות הגמל ולעמיתיה.

הסדר המס:

1. נקבע כי הואיל ולא מבוצעת במיזוג כל פעולה של מכירת נכסים על ידי קופות הגמל או עמיתיהן לגוף חיצוני, שכן העברת נכסי קופות הגמל הינה העברה מנאמן אחד למשנהו, וללא תמורה כלשהיא, הרי שמהלך המיזוג, לא יהווה אירוע מס לפי פקודת מס הכנסה ו/או חוק מיסוי מקרקעין, ולפיכך לא יתחייב במס הכנסה ו/או במס שבח ו/או במס רכישה בידי קופות הגמל או עמיתיהן.

2. עוד נקבע כי במועד מכירת הנכסים, לרבות ניירות ערך זרים, על ידי הקופה הקולטת, לאחר המיזוג, יילקחו לצרכי מס, "יום הרכישה" ו"המחיר המקורי", כהגדרת מונחים אלו בסעיף  88 לפקודה, כפי שהיו בידי קופות הגמל המעבירות, טרם ביצוע המיזוג.

3. כמו כן, הואיל ולא מבוצעת במיזוג כל פעולה של העברת נכסים או של זכויות ניהול בין חברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת, הרי שבמועד המיזוג לא יחול חיוב ו/או תשלום מס בידי החברה המנהלת.

4. יחד עם זאת, בגין כל שינוי בזכויות הניהול האמורות בידי החברה המנהלת במועד המיזוג או לאחריו, יהווה אירוע מס בחברה המנהלת במועד השינוי האמור, אלא אם התקבל אישור מהחטיבה המקצועית ברשות המסים שקובע אחרת.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.