החלטת מיסוי 99/06

קביעת תקופת הטבות המס למפעל שהועתק במהלך תקופת ההטבות מאז''פ ב' לאז''פ א' (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של אביזרי טקסטיל.

2. עד לחודש אפריל בשנה מסויימת (להלן: "שנת המעבר") החברה ייצרה את מוצריה במפעלה הממוקם באז"פ ב'. בתחילת חודש מאי של שנת המעבר, החלה החברה בהעתקת מפעלה לאז"פ א' והיא סיימה את המעבר במהלך חודש נובמבר של אותה שנה.

3. החברה בחרה את שנת המעבר כשנת הבחירה של המפעל. החברה הציגה רווחים לצורכי מס בשנה זו.

פרטי הבקשה:

1. החברה ביקשה שיאושר לה כי מפעלה הינו "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מוטב" לצורכי החוק.

2. החברה ביקשה לקבוע את השפעת השינוי הגיאוגרפי במיקום מפעלה על תקופת ההטבות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מוטב" לצורכי החוק.

2. לעניין תקופת ההטבות, נקבע כי החברה תהא זכאית לתבוע הטבות במס (פטור זמני) במשך 9 שנות מס, בכפוף להוראות סעיף 51ג רישא.

3. תקופת ההטבות החדשה נקבעה לפי חישוב יתרת הטבות המס שטרם נוצלה (שיטת המיצוי), כדלהלן:

א. בשלב הראשון יש לחשב את "שיעור הטבות המס אשר נוצלו" באז"פ ב' (8 חודשים מתוך 6 שנים).

ב. בשלב השני יש לחשב את המכפלה של "שיעור הטבות המס שטרם נוצלו" בתקופת ההטבות הקבועה לאז"פ א' (10 שנים).

ג. התוצאה המתקבלת, במקרה הנדון, היא שהחברה תהא זכאית לתקופת הטבות כוללת של 9 שנים (פטור זמני). החברה לא תהא זכאית לתבוע הטבות מס בשנה העשירית, בכפוף לאמור בסעיף  4 שלהלן.

4. נקבע כי במידה שהחברה תהא "חברה בהשקעת חוץ" לכל אורך התקופה הנוספת, כמשמעותה בסעיף  51ג(א)(3) לחוק (בשינויים המתחייבים), החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס בתקופה הנוספת (כלומר, בשנה העשירית) בהתאם לשיעור המס החל על "מפעל מאושר" בהשקעת חוץ (בהתאם לשיעור השקעת החוץ).

 

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.