הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית

ביום 1 בינואר 2018 (להלן:" יום התחילה"),נכנס לתוקף תיקון מספר 245 לפקודת מס הכנסה)נוסח חדש(, התשכ"א- 1961 (להלן: "תיקון 245" ו/או "התיקון" ו/או "הפקודה", בהתאמה). במסגרת תיקון 245 , שונו בין היתר הוראות סעיף 64 לפקודה לעניין חברת בית, וכן הוראות סעיף 64א לפקודה בנושא חברה משפחתית, הכול כפי שיפורט להלן.

חברת בית

 1. רקע

במסגרת התיקון, הוחלף סעיף 64 לפקודה (להלן: "הסעיף הישן" או "הסעיף הקודם" או "הדין הישן"), ובמקומו חוקק סעיף חדש אשר הרחיב משמעותית את הסעיף הישן והכולל הוראות שמטרתן לסתום פרצות מס שהיו קיימות בדין הישן וכן להבהיר את מעמדה המיסויי של חברת בית (להלן: "הסעיף החדש" או "הדין החדש").

יצוין, כי תיקון 245 לא חולל שינוי במנגנון המיסוי של חברת בית ונשמר מנגנון" ההשקפה" לפיו תוצאותיה לצורכי מס של חברת בית ייכללו במסגרת דוחותיהם של בעלי המניות בה.

בסעיף הישן נכללו שלושה תנאים לחברת בית: "חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76" ו- "שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים", נקבע כי הכנסותיה של חברת הבית, ייחשבו לפי בקשתה כהכנסתם של חברי החברה. במסגרת התיקון, נותר בעינו התנאי שדורש כי חברת בית תהיה חברת מעטים, ונוספו ששה תנאים, כאשר התנאי שדרש כי כל רכושה ועסקיה של חברת הבית יהיו החזקת בנינים נוסח מחדש. כמו כן, נוספו הוראות כניסה ויציאה ממעמד של חברת בית, בדומה לדין בחברה משפחתית, נוספו הוראות הקובעות את שיטת המיסוי של חברת בית, לרבות הוראות לאופן ייחוס וחלוקת רווחים, התאמות במכירת מניה של חברת בית, הוראות מיוחדות בעניין הליכי שומה בחברת בית, והוראות המחילות סוגים מסוימים של שינויי מבנה לפי חלק ה 2 לפקודה על חברות בית, הכול כפי שיפורט להלן.

 1. תנאים לחברת בית

במסגרת תיקון 245, נותר בעינו התנאי שדורש כי חברת בית תהא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 (ראה סעיף 64(ב) רישא), ונוספו ששה תנאים (ראה סעיפים 64(ב)(1) עד (7)), כאשר התנאי כי "כל רכשה ועסקיה הם החזקת בניינים" נוסח מחדש. להלן התנאים (המצטברים) על מנת להיחשב חברת בית:

 • חברת מעטים

בתיקון245 נוסף סעיף 64(ב) לפקודה אשר מפרט את התנאים לחברת בית. ברישא של הסעיף נדרש כי חברת בית תהא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 שנמצא בפרק החמישי לפקודה: "רווחי חברת מעטים שלא חולקו". חברת מעטים היא חברה שמקיימת את שלושת התנאים הבאים במצטבר, כדלקמן:

 • "בשליטתם של חמישה בני- אדם לכל היותר"

סעיף 76(ב) מגדיר את תנאי "בשליטתם של חמישה בני- אדן לכל היותר". הסעיף קובע חזקה לפיה אם חמישה בני- אדם או פחות, מחזיקים או זכאים לרכוש מעל 50% מהון המניות של החבר, או של כוח ההצבעה, או הון המניות שהוצא, או הסכות לקבל דיבידנד- אזי החברה עובדת בתנאי זה.

 • "איננה בת חברה"

סעיף 76(ג) מגדיר את המונח "בת חברה", כך שחברה הנחשבת לבת חברה אינה נחשבת חברת מעטם, וכתוצאה לא תוכל להיחשב חברת בית. תנאי זה רלוונטי כאשר החברה עליה מפעילים את הוראות הסעיף מוחזקת במישרין או בעקיפין על ידי חברה או חברות בשיעור העולה על 80%. במקרה זה יש לבחון האם החברות המחזיקות בחברה הנבדקת בשיעור העולה על 80% כאמור הינן חברות שאינן מעטים. ככל שהן אינן חברות מעטים החברה הנבדקת תחשב בת חברה ובהתאם לא תוכל להיות חברת מעטים.

 • "לא חברה שיש לציבור עניין ממשי בה"
  • סעיף 76 לא קובע מתי לציבור יש עניין ממשי בחברה. אולן, במספר פסקי דין שפורסמו בשנים האחרונות, התקבלה עמדת רשות המיסים, ובתי בנשפט היו תמימי דעים כי כוונת המחוקק הייתה להיטיב עם חברות קטנות ולא עם חברות גדולות או ציבוריות.
  • בהתאם לאמור לעיל, חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, לא תוכל להיחשב חברת מעטים. לגבי חברות המוחזקות במישרין ו/או בעקיפין על ידי חברות ציבוריות יש לבחון האם לציבור יש עניין ממשי בחברה. לצורך כך, יש להפעיל מבחן עזר מהותי המבוסס על כללי דיווח וגילוי חשבונאיים. להלן רשימה של מבחנים, שהתקיימות אחד או יותר מהם, תעיד על כך שלציבור יש עניין ממשי בחברה הנבדקת:
 • על פח כללי חשבונאות מקובלים, הדוחות הכספיים המאוחדים של חברה ציבורית, כוללים דוחותיה הכספיים של החברה הנבדקת.
 • על פי כללי חשבונאות מקובלים, הדוחות הכספיים המאוחדים של חברה ציבורית, כוללים את חלקה של החברה הציבורית, ברווח והפסד של החברה הנבדקת.
 • כאשר לפחות 10% מהון מניותיה של חברה נבדקת מוחזק היא שלציבור עניין ממשי בה.

יודגש, כי פרשנות המונח "עניין ממשי לציבור" כפי שהובאה לעיל, תקפה רק לעניין סעיף 64 לפקודה לאור תכלית חקיקתו כפי שבאה ידי ביטוי בפסקי הדין שניתנו בעניין זה.

 • מספר בעלי המניות- סעיף 640ב)(1)
  • במסגרת התיקון נוסף סעיף 64(ב)(1) לפקודה אשר מגיל את מספר בעלי המניות בחברת בית ל- 20 לכל היותר. לעניין זה ככלל, כשבאים למנות את מספר בעלי המניות המחזיקים בחברת בית, סופרים את בעלי המניות המחזיקים בה במישרין, למעט בעל מניות שהוא תאגיד המייחס את הכנסותיו או הכנסתו החייבת לבעלי הזכויות בו (להלן: "תאגיד שקוף"), שלגביו רואים כל אחד מבעלי מניותיו הסופיים כבעל מניות בחברה הנבדקת, כפי שקובע סעיף 64(ב)(1)(א). כך למשל, מקרה בו חברה מוחזקת על ידי שותפות, יש לכלול בספירת בעלי המניות כל אחד מבעלי הזכויות בשותפות באופן נפרד.
  • על פי הוראות הסעיף, ולעניין ספירת מספר בעלי המניות בחברת בית, ירוא קרובים כהגדרת המונח "קרוב" בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88 לפקודה, כאדם אחד. כמו כן, יראו חברים בקיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש וכן חברים במושב שיתופי או מושב עובדים, כאדם אחד.

ביום 1 בינואר 2018 (להלן:" יום התחילה"),נכנס לתוקף תיקון מספר 245 לפקודת מס הכנסה)נוסח חדש(, התשכ"א- 1961 (להלן: "תיקון 245" ו/או "התיקון" ו/או "הפקודה", בהתאמה). במסגרת תיקון 245 , שונו בין היתר הוראות סעיף 64 לפקודה לעניין חברת בית, וכן הוראות סעיף 64א לפקודה בנושא חברה משפחתית, הכול כפי שיפורט להלן.

חברת בית

 1. רקע

במסגרת התיקון, הוחלף סעיף 64 לפקודה (להלן: "הסעיף הישן" או "הסעיף הקודם" או "הדין הישן"), ובמקומו חוקק סעיף חדש אשר הרחיב משמעותית את הסעיף הישן והכולל הוראות שמטרתן לסתום פרצות מס שהיו קיימות בדין הישן וכן להבהיר את מעמדה המיסויי של חברת בית (להלן: "הסעיף החדש" או "הדין החדש").

יצוין, כי תיקון 245 לא חולל שינוי במנגנון המיסוי של חברת בית ונשמר מנגנון" ההשקפה" לפיו תוצאותיה לצורכי מס של חברת בית ייכללו במסגרת דוחותיהם של בעלי המניות בה.

בסעיף הישן נכללו שלושה תנאים לחברת בית: "חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76" ו- "שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים", נקבע כי הכנסותיה של חברת הבית, ייחשבו לפי בקשתה כהכנסתם של חברי החברה. במסגרת התיקון, נותר בעינו התנאי שדורש כי חברת בית תהיה חברת מעטים, ונוספו ששה תנאים, כאשר התנאי שדרש כי כל רכושה ועסקיה של חברת הבית יהיו החזקת בנינים נוסח מחדש. כמו כן, נוספו הוראות כניסה ויציאה ממעמד של חברת בית, בדומה לדין בחברה משפחתית, נוספו הוראות הקובעות את שיטת המיסוי של חברת בית, לרבות הוראות לאופן ייחוס וחלוקת רווחים, התאמות במכירת מניה של חברת בית, הוראות מיוחדות בעניין הליכי שומה בחברת בית, והוראות המחילות סוגים מסוימים של שינויי מבנה לפי חלק ה 2 לפקודה על חברות בית, הכול כפי שיפורט להלן.

 1. תנאים לחברת בית

במסגרת תיקון 245, נותר בעינו התנאי שדורש כי חברת בית תהא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 (ראה סעיף 64(ב) רישא), ונוספו ששה תנאים (ראה סעיפים 64(ב)(1) עד (7)), כאשר התנאי כי "כל רכשה ועסקיה הם החזקת בניינים" נוסח מחדש. להלן התנאים (המצטברים) על מנת להיחשב חברת בית:

 • חברת מעטים

בתיקון245 נוסף סעיף 64(ב) לפקודה אשר מפרט את התנאים לחברת בית. ברישא של הסעיף נדרש כי חברת בית תהא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 שנמצא בפרק החמישי לפקודה: "רווחי חברת מעטים שלא חולקו". חברת מעטים היא חברה שמקיימת את שלושת התנאים הבאים במצטבר, כדלקמן:

 • "בשליטתם של חמישה בני- אדם לכל היותר"

סעיף 76(ב) מגדיר את תנאי "בשליטתם של חמישה בני- אדן לכל היותר". הסעיף קובע חזקה לפיה אם חמישה בני- אדם או פחות, מחזיקים או זכאים לרכוש מעל 50% מהון המניות של החבר, או של כוח ההצבעה, או הון המניות שהוצא, או הסכות לקבל דיבידנד- אזי החברה עובדת בתנאי זה.

 • "איננה בת חברה"

סעיף 76(ג) מגדיר את המונח "בת חברה", כך שחברה הנחשבת לבת חברה אינה נחשבת חברת מעטם, וכתוצאה לא תוכל להיחשב חברת בית. תנאי זה רלוונטי כאשר החברה עליה מפעילים את הוראות הסעיף מוחזקת במישרין או בעקיפין על ידי חברה או חברות בשיעור העולה על 80%. במקרה זה יש לבחון האם החברות המחזיקות בחברה הנבדקת בשיעור העולה על 80% כאמור הינן חברות שאינן מעטים. ככל שהן אינן חברות מעטים החברה הנבדקת תחשב בת חברה ובהתאם לא תוכל להיות חברת מעטים.

 • "לא חברה שיש לציבור עניין ממשי בה"
  • סעיף 76 לא קובע מתי לציבור יש עניין ממשי בחברה. אולן, במספר פסקי דין שפורסמו בשנים האחרונות, התקבלה עמדת רשות המיסים, ובתי בנשפט היו תמימי דעים כי כוונת המחוקק הייתה להיטיב עם חברות קטנות ולא עם חברות גדולות או ציבוריות.
  • בהתאם לאמור לעיל, חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, לא תוכל להיחשב חברת מעטים. לגבי חברות המוחזקות במישרין ו/או בעקיפין על ידי חברות ציבוריות יש לבחון האם לציבור יש עניין ממשי בחברה. לצורך כך, יש להפעיל מבחן עזר מהותי המבוסס על כללי דיווח וגילוי חשבונאיים. להלן רשימה של מבחנים, שהתקיימות אחד או יותר מהם, תעיד על כך שלציבור יש עניין ממשי בחברה הנבדקת:
 • על פח כללי חשבונאות מקובלים, הדוחות הכספיים המאוחדים של חברה ציבורית, כוללים דוחותיה הכספיים של החברה הנבדקת.
 • על פי כללי חשבונאות מקובלים, הדוחות הכספיים המאוחדים של חברה ציבורית, כוללים את חלקה של החברה הציבורית, ברווח והפסד של החברה הנבדקת.
 • כאשר לפחות 10% מהון מניותיה של חברה נבדקת מוחזק היא שלציבור עניין ממשי בה.

יודגש, כי פרשנות המונח "עניין ממשי לציבור" כפי שהובאה לעיל, תקפה רק לעניין סעיף 64 לפקודה לאור תכלית חקיקתו כפי שבאה ידי ביטוי בפסקי הדין שניתנו בעניין זה.

 • מספר בעלי המניות- סעיף 640ב)(1)
  • במסגרת התיקון נוסף סעיף 64(ב)(1) לפקודה אשר מגיל את מספר בעלי המניות בחברת בית ל- 20 לכל היותר. לעניין זה ככלל, כשבאים למנות את מספר בעלי המניות המחזיקים בחברת בית, סופרים את בעלי המניות המחזיקים בה במישרין, למעט בעל מניות שהוא תאגיד המייחס את הכנסותיו או הכנסתו החייבת לבעלי הזכויות בו (להלן: "תאגיד שקוף"), שלגביו רואים כל אחד מבעלי מניותיו הסופיים כבעל מניות בחברה הנבדקת, כפי שקובע סעיף 64(ב)(1)(א). כך למשל, מקרה בו חברה מוחזקת על ידי שותפות, יש לכלול בספירת בעלי המניות כל אחד מבעלי הזכויות בשותפות באופן נפרד.
  • על פי הוראות הסעיף, ולעניין ספירת מספר בעלי המניות בחברת בית, ירוא קרובים כהגדרת המונח "קרוב" בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88 לפקודה, כאדם אחד. כמו כן, יראו חברים בקיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש וכן חברים במושב שיתופי או מושב עובדים, כאדם אחד.