חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מס יסף

סעיף 121ב לפקודה – מס על הכנסות גבוהות

מס יסף הינו מס נוסף בשיעור של 3% (2% עד שנת 2016) החל על כלל הכנסתו החייבת של יחיד העולה על 721,560 ש"ח (נכון לשנת 2024), וזאת החל משנת 2013. 

הכנסה חייבת מוגדרת בסעיף 1 לפקודה כהכנסה לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים שהותרו ממנה לפי כל דין. כמו כן, בסעיף 89 לפקודה נקבע כי דין רווח הון כדין הכנסה חייבת. האמור, לרבות לעניין מס יסף.

מס היסף לא יחול על הכנסות אינפלציוניות ושבח ממכירת דירת מגורים (בנסיבות מסוימות). האמור בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה.

ביום 8/3/15 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע 9/15 המפרטת את עמדתה בנוגע ליישום סוגיות הקשורות למס היסף.

אנו סבורים כי במקרים מסוימים, ניתן לבחון דרכים נוספות לגיטימיות ליישום סעיף 121ב לפקודה, כך שחבות המס תחושב באופן שיטיב עמכם.

הסכומים ביחס לשנים קודמות:

2023 – 698,280 ש"ח 

2022 – 663,240 ש"ח

2021 – 647,640 ש"ח

2020 – 651,600 ש"ח

2019 – 649,560 ש"ח

2018 – 641,880 ש"ח

2017 – 640,000 ש"ח

2016 – 803,520 ש"ח

2015 – 810,720 ש"ח

2013/2014 – 811,560 ש"ח 

פריסת רווח הון/פריסת שבח

רשות המסים מבהירה, כי לעמדתה, פריסה של רווח הון ושבח הינה "פריסה טכנית", כך שיחול מס יסף גם על הכנסה מרווח הון ושבח שנפרסו.

בע"מ 13328-11-19, אלכסנדר שפונט נ' פקיד שומה תל אביב 4 קיבל ביהמ"ש המחוזי את עמדת מס הכנסה, וקבע כי לצורך מס היסף יש לייחס את מלוא רווח ההון, וזאת גם כאשר מיושמת פריסה ביחס לרווח ההון.

בהמשך לכך, בע"א 7301/21, אלכס שפונט נ' פקיד שומה תל אביב 4 משך המערער את ערעורו ביחס לסוגית מס היסף, בהתאם להמלצת ביהמ"ש העליון.

פריסת הכנסה וייחוסה לפי סעיף 8(ג) לפקודה – לרבות, מענק פרישה

ככלל, שכיר ממוסה על בסיס מזומן, עם קבלת ההכנסה החייבת בפועל. רשות המסים מבהירה כי ניתן ליישם את סעיף 8(ג) לפקודה, ולפרוס/ליחס הכנסות מסוג מסוים שנתקבלו בשנת המס לשנות מס אחרות.
לדוגמא, הפרשי שכר, דמי פידיון חופשה, מענק פרישה או מוות ו/או סכום המתקבל עקב היוון קצבה.
כמפורט בהוראת הביצוע:

"בחישוב ההכנסה החייבת לעניין המס הנוסף, יחולו הוראות סעיף 8(ג) לפקודה. סעיף 8(ג) לפקודה מתיר לפרוס הכנסות מסוימות על פני מספר שנים כמפורט בסעיף…"

 

נקודות להתייחסות:

 • נהוג ליישם את סעיף 8(ג) לפקודה ביחס למענק פרישה, כמפורט לעיל ניתן ליישמו גם ביחס להפרשי שכר, לדוגמא, שכר עבודה ששולם עקב תביעה בגין שנות מס קודמות
 • האם ומתי ניתן ליישם הסעיף ביחס להכנסות פירותיות שלא ממשכורת?
 • דיווח על בסיס צבירה/מזומן – האם ומתי ניתן לדווח על הכנסות מסוימות על בסיס צבירה?
 • תזמון מימוש ניירות ערך בשנות מס שונות, לצורך ניצול מיטבי של התקרה אשר אינה חייבת במס יסף

הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל או בשיעור מס סופי

סעיף 121ב(ג) לפקודה קובע כי הוראות סעיף 121ב לפקודה יחולו על אף כל חיקוק. רשות המסים מבהירה כי בהתאם לכך הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל כפופות למס יסף.

נקודות להתייחסות:

 • האם הסעיף יחול על הכנסות ששיעור המס ביחס אליהן נקבע בהסדר מס/החלטת מיסוי (רולינג) של רשות המסים?
 • האם הסעיף יחול גם ביחס להכנסה של תושב חוץ לגביה נקבע שיעור מס באמנת המס?

חישוב זיכוי בגין מס ששולם בחו"ל כנגד מס יסף

קיימות מספר אפשרויות לאופן חישוב הזיכוי. במסגרת סעיף 121ב לפקודה לא ניתנה התייחסות ספציפית לסוגיה זו. רשות המסים מבהירה כיצד יש לערוך החישוב, וזאת על ידי "חישוב פרופורציוני", כדלקמן:

 1. חישוב סך ההכנסות החייבות במס יסף.
 2. חישוב מס היסף על סך ההכנסות החייבות במס יסף.
 3. חישוב שיעור מס היסף.
 4. חישוב תקרת הזיכוי – שיעור מס היסף * ההכנסה החייבת במס היסף בתוספת שיעור המס החל על ההכנסה האמורה בישראל

נקודות להתייחסות:

 • במקרים מסוימים ניתן לחשב את הזיכוי בדרך לגיטימית שונה מהאמור כך שחבות המס בישראל תהא נמוכה יותר

חישוב נפרד/מאוחד

רשות המסים מבהירה כי אם נערך לבני הזוג חישוב נפרד על ההכנסות, גם מס היסף יחושב על הכנסתו החייבת במס של כל אחד מבני הזוג בנפרד. קרי, התקרה תינתן לכל אחד מבני הזוג.
ביחס להכנסה חייבת שאין זכאות בגינה לחישוב נפרד, לדוגמא, הכנסה מריבית בבנק, תיוחס לבן הזוג שהכנסתו החייבת מיגיעה אישית גבוהה יותר, ולא תפוצל בין בני הזוג.

נקודות להתייחסות:

 • סעיף 66(ב) לפקודה המאפשר חישוב נפרד ביחס להכנסות שאינן מיגיעה אישית ביחס להכנסה מלפני הנישואין ורכוש שהתקבל בירושה לאחר הנישואין
 • פיצול שבח מקרקעין בין בני הזוג במקרים המתאימים

למשרדנו ידע וניסיון רב בנושא, לבחינת האפשרות להפחתת מס היסף בצורה לגיטימית, צרו קשר בטלפון 03-7737070 או במייל office@naye.co.il

Call Now Button