חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החלטת מיסוי 1091/22

חבות המס בגין נוהל תמיכה לגריטת ספינות מכמורת

1. העובדות:

1.1 בבעלות יחיד תושב ישראל (להלן: "היחיד") ספינת מנוע הרשומה במשרד התחבורה ולה ציוד לדיג מכמורת (להלן: "הספינה"), וכן רישיון לדיג במגוון שיטות, בין היתר, דיג מכמורת.

1.2 ליחיד רישיון אישי לדיג במגוון שיטות ובין היתר, דיג מכמורת ומערכי חכות.

1.3 ביום 26.11.19 פרסם משרד החקלאות "נוהל תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019 " (להלן: "הנוהל"). מטרת  הנוהל הינה: לעודד את בעליהן של ספינות מכמורת, להוציא את כלי השיט שלהם משימוש כספינת מכמורת בישראל באופן בלתי הפיך(להלן: "גריטת מכלולי דיג המכמורת") בתמורה לתמיכה כספית, ובכך לתרום לצמצום צי ספינות המכמורת בים התיכון ולהפחתת מאמץ הדיג הכולל.

1.4 התמיכה תחושב על בסיס אחד משני המסלולים המפורטים בסעיף 6 בנוהל (להלן: "התמיכה").

1.5 בסוף שנת 2019 הגיש היחיד בקשה לתמיכה בהתאם לנוהל, מנהל אגף הדיג אישר כי בוצעה גריטת מכלולי דיג המכמורת ואושרה לו תמיכה בהתאם למסלול ב' בנוהל – תמיכה לפי פוטנציאל דיג.

1.6רישיון הדיג החדש של הספינה שונה לאחר קבלת התמיכה וכיום הוא אינו כולל את שיטת דיג המכמורת (יתר  שיטות הדיג אשר הופיעו ברישיון הדיג של הספינה לא שונו בעקבות הנוהל). 

1.7 לאחר קבלת התמיכה, הספינה בבעלות היחיד ממשיכה לשמש אותו לדיג חכות.

1.8 יובהר, גריטת מכלולי דיג המכמורת הינה ביחס לספינה בלבד, הרישיון האישי של היחיד לדיג מכמורת לא שונה גם לאחר קבלת התמיכה ממשרד החקלאות בהתאם לנוהל.

1.9 לאחר קבלת התמיכה בוחן היחיד רכישת ספינה חדשה(להלן: "הספינה החדשה")וכן העברת רישיון דיג החכות מהספינה לספינה החדשה.

 

2. פרטי הבקשה:

2.1. לאשר, כי גריטת מכלולי דיג מכמורת תחשב כאירוע הוני אגב מכירת מוניטין, החייב במס בהתאם לסעיף 91 (ב1) (1)לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961(להלן: "הפקודה").

2.2 . לאשר, כי במידה ותירכש הספינה החדשה יוכל היחיד לדחות את רווח ההון, כולו או חלקו, מקבלת התמיכה  כאמור לעיל, ולהפחיתו מעלות הספינה החדשה בהתאם להוראות סעיף 96 לפקודה.

2.3 . לאשר את פריסת רווח ההון הנובע מתמורת הגריטה בהתאם להוראות סעיף 91 (ה) לפקודה.

 

3. החלטת המיסוי ותנאיה:

3.1 . גריטת מכלולי דיג המכמורת בתמורה לתמיכה הינה אירוע מס חייב במס בהתאם לסעיף 91 (ב) או(ב1),  לפי  העניין וכמפורט להלן:

– סכום התמורה הינו סכום התמיכה שקיבל היחיד בהתאם לנוהל.

– המחיר המקורי יהא עלות רישיון הדיג של הספינה ככל ושולם בעדו.

– מועד הרכישה הינו המועד המאוחר מבין אלה: המועד בו היחיד קיבל רישיון לעסוק בדיג מכמורת או מועד רכישת הספינה או מועד קבלת רישיון דיג המכמורת לספינה.

3.2 . היחיד רשאי לפרוס את רווח ההון הנובע מסכום התמורה כאמור ובכפוף להוראות סעיף 91(ה) לפקודה.

3.3 . למען הסר ספק, התמיכה שהתקבלה לא תחשב כתמורה שהתקבלה במסגרת מכירת מוניטין.

3.4 . כמו כן, רישיון דיג מכמורת של הספינה אינו מהווה נכס בר פחת ועל כן לא יחולו הוראות סעיף 96 לפקודה.

3.5 . גריטת מכלולי דיג תלויה ברצונו של היחיד ולא יחול סעיף 91 (ז)לפקודה.

3.6 . במסגרת דיווחי היחיד בנספחי טופס 1301 , יינתן ביאור ובו כל הפרטים והתנאים המופיעים בהחלטת מיסוי זו.

3.7 . הוראות אלה יחולו גם על גריטת מכלולי דיג מכמורת של ספינה בבעלות חברה, בהתאמות ובשינויים המחייבים על פי דין.

3.8 . במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

Call Now Button