כתב הרשאה לפרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה

החלטת מיסוי 5457/11 כתב הרשאה לפרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה (בהסכם) העובדות: 1. חברת X (להלן: "היזם") מתעתדת להחתים את דיירי הבתים המפורטים בבקשה על כתב הרשאה בנוסח המצורף להחלטה מקדמית זו כנספח א'. 2. על פי כתב ההרשאה הדיירים ממנים בלעדית את היזם לפעול בשמם למימושו של פרוייקט פינוי בינוי ובין היתר: 2.1    ליווי […]

תמ"א 38 – שינוי מספר 2

החלטת מיסוי 5887/11 תמ"א 38 – שינוי מספר 2 (בהסכם) העובדות: 1. תוכנית מתאר ארצית 38 שינוי מס'  2 (להלן: "תמ"א 38/2") אשר אושרה ביום 4.2.2010 מאפשרת הריסת מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידת אדמה והקמת מבנה חדש תחתיו בתנאים כמפורט בתמ"א 38/2. תמ"א 38/2 מאפשרת קבלת זכויות הבניה על פי תמ"א 38 […]

החלת הו"ב מספר 20/97 החלפת רכישת דירה חדשה לפני גמר בנייתה גם על נכסים שאינם דירות מגורים

החלטת מיסוי 6966/11 החלת הו"ב מספר 20/97 החלפת רכישת דירה חדשה לפני גמר בנייתה גם על נכסים שאינם דירות מגורים (בהסכם) העובדות: 1. חברת X (להלן: "החברה") התקשרה בתחילת שנת 2006 עם קבלן בהסכם לרכישת זכויות בדירת נופש בבניין שבנייתו טרם החלה (רכישה "על הנייר"). 2. בהתאם לעמדת רשות המיסים בקשר לדירות נופש (ראה הו"ב מס'  5/2010) הדירה […]

הקמת הקדש פרטי

החלטת מיסוי 3324/12 הקמת הקדש פרטי (בהסכם) העובדות 1. מר Xהינו אדם מבוגר המחזיק במספר נכסי מקרקעין ובמניותיהם של מספר חברות. 2. מפאת גילו של מר Xוסיבות נוספות, נוצר צורך מיידי למסור את ניהול הנכסים לידי גורם חיצוני למשפחה, אשר ינהג בהם לטובתו של מר Xולאחר אריכות ימיו, לטובת שאריו. 3. לצורך כך, יצר מר X(להלן: "היוצר") הקדש פרטי בהתאם […]

דירות מגורים – תא משפחתי בנכסים חיצוניים

החלטת מיסוי בהסכם 3859/12 דירות מגורים – תא משפחתי בנכסים חיצוניים (בהסכם) העובדות: 1. ש' וא' (להלן: "בני הזוג"), נשואים זה לזו החל משנת 1992. 2. לבני הזוג דירת מגורים בבעלותם המשותפת (להלן: "הדירה המשותפת"). 3. כמו כן, בבעלות ש' עוד 4 דירות מגורים (להלן: "דירות ש'") שנרכשו במהלך חיי הנישואין החל משנת 2007. לעומת […]

מפער הקישון

החלטת מיסוי 4874/12 מפער הקישון (בהסכם) העובדות: 1. בהתאם לסעיף  12(ח) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, בהערכת הפיצויים בגין הפקעה מובא בחשבון הנזק שנגרם ליתרת החלקה בגין ההפקעה. 2. בהחלטת ממשלה שעניינה הפקעה זו, נקבע לעניין הפיצוי בגין יתרות של חלקות כדלקמן: שארית חלקות שבהן השימוש בתשתיות מחייב ניצול של 75% ומעלה, תיכלל החלקה בשלמותה […]

פטור ממס במכירת חלקו של יורש ב-2 מבני מגורים באותה חלקה

החלטת מיסוי 5248/12 פטור ממס במכירת חלקו של יורש ב-2 מבני מגורים באותה חלקה (בהסכם) העובדות: 1. לפני מספר שנים הלכה לעולמה גב' X ז"ל (להלן: "המנוחה") ולעיזבונה מספר יורשים בחלקים שונים, כולם בגירים, כאשר חלקה של גב' Y (להלן: "המוכרת") בעיזבון הינו 24%. 2. העיזבון כולל, בין היתר, מקרקעין (להלן: "החלקה") שעליהם בנוי מבנה מרכזי ובו 10 דירות […]

הגדרת איגוד מקרקעין

החלטת מיסוי בהסכם 5687/12 הגדרת איגוד מקרקעין (בהסכם) העובדות: 1. חברת X (להלן: "החברה") חוכרת מקרקעין בשטח של כ-185 דונם המשמשים בידה כדלקמן: א. כ-20 דונם מושכר לחברת בת בשליטה מלאה (100%) של החברה תמורת דמי שכירות שנתיים. חברת הבת הינה חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1969 ופעילותה התעשייתית הענפה מתקיימת פיזית במקרקעין הנ"ל. ב. יתרת המקרקעין […]

פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש"

החלטת מיסוי בהסכם 5825/12 פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש" העובדות: 1. גב' א' (להלן: "היורשת") ירשה יחד עם אחיה בירושה ע"פ דין 2 דירות מגורים מהוריה, האם שנפטרה בחודש 04/2012 ומהאב שנפטר בשנת 1998. 2. כיום היורשים שוקלים למכור את אחת […]

החבות במע"מ של מכירת מקרקעין

החלטת מיסוי 4635/15 החבות במע"מ של מכירת מקרקעין (לא בהסכם) העובדות: 1. החברה הינה הבעלים הרשום של מקרקעין במשך עשרות שנים (להלן: "המקרקעין") והם הנכס היחיד שבבעלות החברה. 2. במקרקעין יש מס' דירות מגורים אשר הושכרו מאז בנייתן ועד היום למטרות מגורים (להלן: "הדירות") וכן מס' חנויות שהושכרו במשך השנים במסגרת חוק הגנת הדייר נוסח […]