מעבר לחישוב מדד דולרי 

החלטת מיסוי 2267/16 מעבר לחישוב מדד דולרי  העובדות: 1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן : "החברה"), הינה חברה בבעלות מלאה של חברה זרה תושבת ארה"ב אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסת ניו-יורק (NYSEׂ) (להלן: "חברת האם"). 2. לחברת האם תכנית ההקצאה גלובלית של אופציות "STOCK OPTION PLAN" (להלן: "תכנית ההקצאה הישנה"). תכנית ההקצאה הישנה ונספח ההתאמה […]

אופציית רכש ומכר בחברה פרטית

החלטת מיסוי 3269/16 אופציית רכש ומכר בחברה פרטית (בהסכם) העובדות: 1. חברה פרטית זרה (להלן: "חברה האם") אשר החזיקה בחברות פרטיות תושבות ישראל (להלן: "חברות הבנות"), אימצה תוכנית תגמול להקצאת מניות (להלן: "תוכנית ההקצאה") ובכוונתה להקצות מכוח תוכנית ההקצאה, לעובדי חברות הבנות, שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"), מניות בהקצאה באמצעות נאמן […]

אופציות למניות בכורה – עדכון להחלטה 2541/12

החלטת מיסוי 6938/16 אופציות למניות בכורה – עדכון להחלטה 2541/12 (בהסכם) העובדות: 1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") אשר במהלך השנים הקצתה אופציות אגילות למניותיה, בהתאם לתוכנית הקצאה (להלן: "תכנית האופציות"), לעובדי החברה שאנם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"), בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה […]

מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד (RELOCATION)

החלטת מיסוי 6539/17 מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד (RELOCATION) (בהסכם) העובדות:1. חברה תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסת NASDAQ שבארה"ב (להלן: "החברה"). 2. לחברה תכנית הקצאה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") אשר הוגשה לאישורו של פקיד שומה כנדרש (להלן: "התכנית"). 3. במהלך השנים הקצתה החברה מכוח התכנית, אופציות ויחידות השתתפות למניה […]

פעילות של חברה זרה בישראל באמצעות חברה ישראלית

החלטת מיסוי 1/11 פעילות של חברה זרה בישראל באמצעות חברה ישראלית (בהסכם) העובדות: 1. חברה זרה מוכרת ללקוחות ישראלים ציוד. בנוסף, החברה הזרה תעניק לרוכשים שירותים טכניים הקשורים לציוד, וכמו כן תספק להם חלפים. 2. עסקאות המכירה נעשות על ידי החברה הזרה בחו"ל. הלקוחות הישראלים מייבאים בעצמם את הציוד לישראל. 3. לחברה הזרה אין סניף בישראל, אלא […]

החבות במע"מ בשל תמורה בגין מתן שירות הכוללת מרכיב של מזומן ומרכיב של אופציות

החלטות מיסוי 2/11 החבות במע"מ בשל תמורה בגין מתן שירות הכוללת מרכיב של מזומן ומרכיב של אופציות העובדות: 1. עו"ד ישראלי מעניק שירותים משפטיים, ומחייב את לקוחותיו בתשלום במזומן על בסיס שעות העבודה או על בסיס תשלום חודשי קבוע (ריטיינר). 2. בנוסף לתמורה הכספית, אחד הלקוחות הנפיק לעוה"ד אופציות לרכישת ניירות ערך בחברה אשר אינה נסחרת בבורסה. 3. עוה"ד מדווח למע"מ […]

החבות במס בגין שירותים משפטיים לתושבים זרים

החלטת מיסוי 3/11 החבות במס בגין שירותים משפטיים לתושבים זרים העובדות: 1. חברת עורכי דין ישראלית (להלן: "החברה") רשומה כעוסק מורשה במע"מ. 2. החברה חתמה על הסכם למתן שירותי ייעוץ משפטיים (להלן: "השירותים") לחברת עורכי דין זרה (להלן: "תושב חוץ"). 3. תושב החוץ אינו מקיים עסקים בישראל ואין הוא רשום כעוסק בישראל. 4. תושב החוץ קשור בהסכם להענקת שירותים משפטיים לחברה זרה […]

החבות במע"מ בשל מתן שירותים לתושב חוץ בקשר להנפקת אגח בבורסה בישראל

החלטת מיסוי 4/11 החבות במע"מ בשל מתן שירותים לתושב חוץ בקשר להנפקת אגח בבורסה בישראל (בהסכם) העובדות: 1. חברה זרה (להלן: "החברה הזרה") מקיימת פעילות בתחום הנדל"ן המניב בחו"ל. 2. החברה הזרה הנפיקה אג"ח בבורסה לני"ע בישראל לצורך מימון עסקיה בחו"ל. פרט להנפקת אג"ח כאמור, אין לחברה הזרה כל זיקה לישראל. בעל המניות היחיד בחברה הזרה […]

החבות במעמ בשל עסקה של מכירת אופציה ובשל עסקה של מתן שירותים בקשר למכירת האופציה

החלטת מיסוי 5/11 החבות במעמ בשל עסקה של מכירת אופציה ובשל עסקה של מתן שירותים בקשר למכירת האופציה (בהסכם) העובדות: 1. חברה בישראל (להלן: "החברה המוכרת") מכרה לחברה תושבת חוץ אופציה שברשותה, אשר הונפקה בסדרה, לרכישת מניות בחברה ישראלית אחרת (להלן: "החברה הישראלית").   2. לשם רכישת האופציה, מימושה ורכישת הון המניות בחברה הישראלית, ניתנו לחברה תושבת החוץ שירותים משפטיים, כלכליים […]

החבות במע"מ של התמלוגים שישולמו לחברה זרה וכן של התקבולים בגין החזר ההוצאות שיתקבלו בישראל מחברה זרה

החלטת מיסוי 6/11 החבות במע"מ של התמלוגים שישולמו לחברה זרה וכן של התקבולים בגין החזר ההוצאות שיתקבלו בישראל מחברה זרה (בהסכם) העובדות: 1. חברה זרה חתמה על הסכם (להלן: "ההסכם") עם חברה ישראלית (להלן: "החברה"), לפיו החברה הזרה תקנה לחברה רישיון שימוש בלעדי ובלתי חוזר בטכנולוגיה ובקניין רוחני השייכים לחברה הזרה בקשר למכשיר שפותח על ידה (להלן: "המכשיר") והדרוש לחברה לצורך ביצוע […]