הבהרה למועד ההשקעה המיועדת הנדרשת

החלטת מיסוי 3975/14 הבהרה למועד ההשקעה המיועדת הנדרשת (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן:"החברה") צברה רווחים פטורים (להלן: "הרווחים הכלואים") מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"). החברה החילה על הרווחים הכלואים את הוראות סימן ד' לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מספר 69 והוראת השעה), התשע"ב-2012 (להלן: "הוראת השעה") בשתי הודעות שנמסרו לפקיד השומה כאשר ההודעה […]

פיתוח על בסיס ידע ממוסד להשכלה גבוהה בחברת מטרה

החלטת מיסוי 5397/14 פיתוח על בסיס ידע ממוסד להשכלה גבוהה בחברת מטרה (בהסכם) העובדות: חברה פרטית תושבת ישראל בעלת המפעל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח ייחודי (להלן: "הפיתוח") שאושר על ידי המדען הראשי כעומד בקריטריונים של חדשנות במו"פ לעניין החוק לתעשיות עתירות ידע(להלן: "החוק"). הפיתוח מבוסס על ידע בסיסי שנוצר במוסד להשכלה גבוהה (להלן: "המוסד"). החברה […]

הכנסות מהשכרת מתקן תיירותי ללינה (בית מלון)- אינן מהוות "הכנסה מוטבת"

החלטת מיסוי 8394/16 הכנסות מהשכרת מתקן תיירותי ללינה (בית מלון)- אינן מהוות "הכנסה מוטבת" (לא בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הינה הבעלים של מתקן תיירותי ללינה שהוקם על ידה (להלן: "בית מלון"). ​2. החברה התקשרה בהסכם להשכרת בית המלון לתקופה ארוכה עם חברה שעיסוקה ניהול ותפעול בתי מלון. 3. הכנסות החברה נובעות מדמי […]

שינויי מבנה ארגוני של אגודה שיתופית חקלאית

החלטת מיסוי 60/08 שינויי מבנה ארגוני של אגודה שיתופית חקלאית (בהסכם) העובדות: 1. מדובר בקיבוץ המבצע את פעילותו העסקית במסגרת אגודות שיתופיות וחברה בע"מ. 2. לקיבוץ חוב לבנקים ולמדינה במסגרת הסדר הקיבוצים. בשל מצבו הכלכלי ואי יכולתו לפרוע את החוב, הוחלט לצרף משקיע חיצוני אשר יזרים כספים שישמשו להחזר החוב (להלן: "המשקיע"). 3. מאחר והמשקיע […]

מניעת מיסוי כפול בגין שבח מקרקעין באגודה

החלטת מיסוי 61/08 מניעת מיסוי כפול בגין שבח מקרקעין באגודה (בהסכם) העובדות: 1. האגודה הוקמה בשנת 1939 כשאחת ממטרותיה רכישת מקרקעין עבור חבריה. 2. האגודה מחזיקה במקרקעין באזור הצפון. 3. בשנת 1981 נכנסה האגודה לפירוק. 4. מרבית חברי האגודה ויורשיהם פנו למפרק וביקשו לממש בעבורם את המקרקעין. 5. המפרק, בהתאם להוראת רשם האגודות השיתופיות, מימש […]

חלוקת דיבידנד באגודה שיתופית להספקת מים

החלטת מיסוי 62/08 חלוקת דיבידנד באגודה שיתופית להספקת מים (בהסכם) העובדות: 1. מדובר באגודה שיתופית העונה להגדרת "אגודת מים" בצו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), התשל"ט-1979 (להלן: "הצו"). 2. על האגודה חל סעיף  16(ג) לפקודת מס הכנסה המעניק פטור ממס על ההכנסות ממכירת מים למי שכל עיסוקו בהספקת מים והעונה לתנאי הצו. 3. סעיף  1(4) לצו קובע […]

שינוי מבנה ארגוני של אגודה שיתופית חקלאית

החלטת מיסוי 63/08 שינוי מבנה ארגוני של אגודה שיתופית חקלאית (בהסכם) שינוי מבנה ארגוני של אגודה שיתופית חקלאית העובדות: 1. מדובר בקיבוץ אשר פעילותו העסקית מתבצעת באמצעות אגודת החזקות (להלן: "אגודת החזקות") שבשליטתו המלאה של הקיבוץ. 2. מצבו הדמוגראפי של הקיבוץ וריבוי החברים המבוגרים בו העלה את הצורך בעידוד כניסת חברים צעירים לקיבוץ. 3. כניסת חברים […]

פריסת מס שבח לחברות בקיבוץ שיתופי

החלטת מיסוי 5878/15 פריסת מס שבח לחברות בקיבוץ שיתופי (בהסכם) העובדות:1. הנישומות הן שלוש חברות קיבוץ אשר סעיפי 54-60 לפקודה חלות עליו.2. הנישומות מכרו נכס מקרקעין וביקשו לערוך פריסה של השבח בהתאם לסעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין לשנים 2011-2014 .3. בהיותן חברות קיבוץ שיתופי ומכאן הקושי לבצע פריסה בהיעדר נתונים ודיווחים במערכי המס בין […]

פדיון מניות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית

החלטת מיסוי 4479/15 פדיון מניות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית (בהסכם) העובדות:1. אגודת אחזקות שהינה אגודה שיתופית חקלאית (להלן: "האגודה") התאגדה ביום 22.11.2004 . ערכה של יחידת השתתפות באגודה הינו כ- שקל אחד.2. הפונה היא יורשת של חבר אגודה אשר החזיק ב 5840- יחידות השתתפות באגודה.3. בהתאם לסעיף 10 לתקנון האגודה "זכות החברות האגודה אינה סחירה […]

הנפקת תעודות סל ותעודות בחסר

החלטת מיסוי 13/06 הנפקת תעודות סל ותעודות בחסר (בהסכם) הנפקת תעודות סל ותעודות בחסר העובדות: 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") מעוניינת להנפיק תעודות סל ו/או תעודות בחסר ("תעודת סל/תעודה בחסר" – הינה נייר ערך המחקה מדדי מניות או שערי מטבע באופן מלא, ומהווה למעשה תחליף לרכישה/מכירה בחסר של נכס הבסיס עצמו). 2. ההנפקה תעשה באמצעות […]