החלטת מיסוי 5594/21

הנושא: אי תחולת "פרק הנאמנויות" (פרק רביעי 2 של חלק ד לפקודה) על החזקת מניות של חברה זרה בידי יחיד בעבור חברה תושבת ישראל – החלטת מיסוי בהסכם
העובדות:
1.1. חברה X הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה").
1.2. פעילותה העיקרית של החברה היא פיתוח מערכות בתחום הפיננסי.
1.3. החברה מעוניינת בהקמת תשתית עסקית במדינה Z באמצעות חברה מקומית תושבת מדינה Z (להלן: "חברה Z) "לשם מתן שירותים ללקוחות מקומיים.
1.4. חברה X אינה פועלת במדינה Z ומעוניינת משיקוליה שמניות חברה Z יוחזקו בעבורה בידי חברה תושבת מדינה Y (להלן: "חברה Y), "אשר עמה יש למדינת ישראל אמנה למניעת כפל מס (להלן: "האמנה"). החברה מחזיקה במלוא הון מניותיה של חברה Y.
1.5. חברה Y רשומה כמוסד כספי במדינה Y. חברה Y הינה חברה פעילה ומועסקים בה עובדים.
1.6. מכיוון שבהתאם לנסיבות שפורטו בסעיף 4.1 החברה אינה מעוניינת שידעו על זהותה כבעלת מניות בחברה Z או בחברה Y, החברה העבירה את החזקתה במניות חברה Y ליחיד (להלן: "הנאמן") אשר יחזיק בעבורה במלוא הון מניות חברה Y בנאמנות.
1.7. בשנת 2018 נחתם הסכם נאמנות בין החברה לבין הנאמן תושב ישראל בעל אזרחות זרה (להלן: "הנאמנות"). בהתאם להוראות ההסכם:

1.7.1. הנאמן ירשם במדינה Y כמחזיק במלוא הון מניות חברה Y ברשם החברות המקומי.
1.7.2. הנאמן יחזיק עבור החברה במניות, בדיבידנדים ובריביות שיתקבלו.
1.7.3. הנאמן יממש זכויות הצבעה בהתאם להוראות החברה ובעבורה.
1.7.4. הנאמן יעביר לחברה מידית כל טענה, דרישה ותקשורת נוספת שתתבצע הקשורה למניות
אותן מחזיק בנאמנות.
1.7.5. החברה משחררת את הנאמן מכל חבות שתיווצר בגין ביצוע הוראות ההסכם או כתוצאה מפעולה שבוצעה על ידו בעקבות הוראה מהחברה.

1.8. הנאמן והחברה רשאים להפסיק את ההתקשרות ביניהם לאלתר. הוצהר שבמקרה של פטירתו של הנאמן או בהפסקת ההתקשרות, ההחזקה במניות חברה Y חוזרות להיות מוחזקות בידי החברה.
1.9. הנאמן אינו מורשה חתימה או מיופה כוח בחשבונות חברה Y ,אינו עצמאי ואינו רשאי להפעיל שיקול דעת בקבלת החלטות, ההחלטות מתקבלות על ידי החברה, לרבות החלטה על חלוקת דיבידנד לחברה.
1.10. הנאמן אינו נהנה מפירות הפעילות, דהיינו, והוא מונה לתפקיד רק כדי שהחברה לא תזוהה כבעלת המניות בחברה Y. כלל ההכנסה והרווחים יועברו לחברה וידווחו על ידה.

11.1 .הנאמן אינו בעל מניות מהותי בחברה כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ואינו בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה בחברה.
1.12. החברה מדווחת על החזקתה כבעלת מניות בחברה Y בדיווחיה לרשות המסים ובדוחות הכספיים.
1.13. להלן מבנה האחזקות של החברה:

2. פרטי הבקשה:
מבוקש לאשר כי פרק רביעי 2 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") לא יחול על החזקתו של הנאמן נשוא החלטה זו במניות חברה Y עבור החברה, ולאשר כי חובת הדיווח לפי סעיף 131(א)(5ב) לא תחול על הנאמן נשוא החלטה זו.

החלטת המיסוי ותנאיה:
3.1. על היחסים בין הנאמן לחברה בנוגע להחזקה במניות חברה Y לא יחולו הוראות פרק רביעי 2 לפקודה. לעניין זה, החברה לא תחשב ליוצר או נהנה, והנאמן נשוא החלטה זו לא ייחשב כנאמן לצורך הוראות פרק רביעי 2 לפקודה, אלא כשליח של החברה.
3.2. חובת הדיווח לפי סעיף 131(א)(5ב) לפקודה אינה חלה לגבי הנאמן כאמור המהווה שלוח של החברה.
3.3. כלל ההכנסה והרווחים שיתקבלו בידי הנאמן יועברו לחברה וידווחו על ידה בשנה בה התקבלו או נצמחו. החברה תדווח על החזקתה בחברה Y בהתאם להוראות כל דין, ויראו בחברה כבעלת המניות בשיעור 100% בחברה Y לכל דבר ועניין (לרבות לעניין שליטה וניהול או לעניין חנ"ז בהתאם לפקודה).
3.4. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מחובותיו של הנאמן עבור הכנסות שלא הוסדרו בהחלטה זו.
3.5. לעניין זיכוי ממס זר ככל שיידרש בגין מיסי חוץ בידי הנאמן בכובעו כשלוח של החברה, ובכפוף להוראות האמנה, גובה הזיכוי יהיה כנמוך מבין שיעור המס הקבוע באמנה, לבין הוראות הדין הפנימי במדינה Y ולבין סכום המס ששולם בפועל לרשויות המס במדינה Y.
3.6. הוסכם כי הוראות החלטת המיסוי יחולו כל עוד הנאמן הינו תושב ישראל בהתאם להוראות הפקודה, וכל עוד לא חל שינוי בשיעורי ההחזקה של החברה בחברה Y במישרין או בעקיפין.
3.7. במסגרת החלטת מיסוי זו לא נבחן נושא השליטה והניהול בחברות הזרות בקבוצה ולא נבחנה היותה של מי מבין החברות הזרות חנ"ז בהתאם לפקודה.
3.8. הוראות החלטת המיסוי יחולו כל זמן שלא פסק הנאמן להיות נאמן בנאמנות מכל סיבה שהיא.
לעניין סעיף זה, יראו בהסבת או העברת תפקידו כנאמן לאדם או לחבר בני אדם אחר, כהפסקת היותו של הנאמן כנאמן בנאמנות.
9.3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.