החלטות מיסוי מקרקעין

2018

פירוק חברה לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, כשבין נכסי החברה דירות שהועמדו לשימוש פרטי של בעל המניות-החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 5117/18 פירוק חברה לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, כשבין נכסי החברה דירות שהועמדו לשימוש פרטי של בעל המניות-החלטת מיסוי בהסכם 1. העובדות

קרא עוד »

נטילת הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות במסגרת העברת דירת מגורים לבעל מניות מהותי ואי הכרה בהפסד מכח סעיף 96(ב)(4) לחוק ההתייעלות הכלכלית

החלטת מיסוי מקרקעין 5951/18 נטילת הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות במסגרת העברת דירת מגורים לבעל מניות מהותי ואי הכרה בהפסד מכח סעיף 96(ב)(4) לחוק ההתייעלות

קרא עוד »

2017

הוראת שעה למכירת קרקע לבניה

החלטת מיסוי 1167/17 הוראת שעה למכירת קרקע לבניה (בהסכם) 1. העובדות: 1.1 מספר בעלים של קרקע, מעוניינים להתקשר עם יזם בעסקת קומבינציה לפיה ימכרו ליזם חלק מהזכויות

קרא עוד »

2016

2015

2014

שבח בחברת בית כחלק מההכנסה החייבת של בעלי המניות ושיעורי מס לעניין פרק שביעי1 בחוק עידוד השקעות הון (להלן: "חוק עידוד")

החלטת מיסוי 8369/14 שבח בחברת בית כחלק מההכנסה החייבת של בעלי המניות ושיעורי מס לעניין פרק שביעי1 בחוק עידוד השקעות הון (להלן: "חוק עידוד") העובדות: חברה

קרא עוד »

2013

2012

הקמת הקדש פרטי

החלטת מיסוי 3324/12 הקמת הקדש פרטי (בהסכם) העובדות 1. מר Xהינו אדם מבוגר המחזיק במספר נכסי מקרקעין ובמניותיהם של מספר חברות. 2. מפאת גילו של מר Xוסיבות

קרא עוד »

מפער הקישון

החלטת מיסוי 4874/12 מפער הקישון (בהסכם) העובדות: 1. בהתאם לסעיף  12(ח) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, בהערכת הפיצויים בגין הפקעה מובא בחשבון הנזק שנגרם ליתרת

קרא עוד »

הגדרת איגוד מקרקעין

החלטת מיסוי בהסכם 5687/12 הגדרת איגוד מקרקעין (בהסכם) העובדות: 1. חברת X (להלן: "החברה") חוכרת מקרקעין בשטח של כ-185 דונם המשמשים בידה כדלקמן: א. כ-20 דונם מושכר

קרא עוד »

פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש"

החלטת מיסוי בהסכם 5825/12 פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש" העובדות: 1.

קרא עוד »

קרן פרטית להשקעות במקרקעין

החלטת מיסוי 6326/12 קרן פרטית להשקעות במקרקעין העובדות: 1. חברה X (להלן: "השותף הכללי"(הינה חברה פרטית חדשה תושבת ישראל. נכון למועד האישור אין בשותף הכללי פעילות כלשהי, נכסים

קרא עוד »

היבטי מיסוי בפרויקט פינוי בינוי

החלטת מיסוי 6644/12 היבטי מיסוי בפרוייקט פינוי בינוי העובדות: 1. חברה X (להלן: "החברה"), רכשה מקרקעין בהליך של מכרז שנערך על ידי מינהל מקרקעי ישראל, ובמסגרתו נדרש פינוי

קרא עוד »

2011

קבלת הנחה לפי הוראת השעה במכירת זכויות במספר מגרשים שאינם גובלים שהתקבלו אצל המוכר בעקבות תוכנית איחוד וחלוקה וכאשר לחלק מהבעלים יש יום רכישה היסטורי

החלטת מיסוי 2553/11 קבלת הנחה לפי הוראת השעה במכירת זכויות במספר מגרשים שאינם גובלים שהתקבלו אצל המוכר בעקבות תוכנית איחוד וחלוקה וכאשר לחלק מהבעלים יש

קרא עוד »

סיווג חברה כאיגוד מקרקעין

החלטת מיסוי בהסכם 4253/11 סיווג חברה כאיגוד מקרקעין (בהסכם) העובדות: 1. חברת X (להלן: "החברה") הינה חברה בעלת סיווג קבלני (ג'-1) עוסקת מזה שנים בביצוע עבודות בנייה ושיפוצים,

קרא עוד »

אי נטרול תקופת הקמה בפרוייקט B.O.T 

החלטת מיסוי 4457/11 אי נטרול תקופת הקמה בפרוייקט B.O.T (בהסכם) העובדות: 1. רשות מקומית (להלן: "הרשות") מבקשת להקים פרויקט בתחומה (להלן: "הפרויקט"), הפרויקט יבוצע בשלבים ויכלול את

קרא עוד »

תמ"א 38 – שינוי מספר 2

החלטת מיסוי 5887/11 תמ"א 38 – שינוי מספר 2 (בהסכם) העובדות: 1. תוכנית מתאר ארצית 38 שינוי מס'  2 (להלן: "תמ"א 38/2") אשר אושרה ביום

קרא עוד »

2010

הקצאה באיגוד מקרקעין

החלטת מיסוי 1861/10 הקצאה באיגוד מקרקעין (בהסכם) העובדות: 1. חברת מ' (להלן: "החברה"), הינה איגוד מקרקעין (להלן: "המקרקעין"). 2. לצורך קידום הבניה על מקרקעי החברה, הקצתה החברה

קרא עוד »

2009

2008

דירות נופש מרינה בהרצליה

החלטת מיסוי 46/08 דירות נופש מרינה בהרצליה (בהסכם) העובדות: 1. גב' א' רכשה זכויות חכירה מהוונות בדירה הממוקמת במרינה בהרצליה. 2. הרכישה דווחה לשלטונות המס

קרא עוד »

החלת הוראות סעיף 5(ג)(4)על נכסים שהתקבלו בפירוק חברות שמניותיהם התקבלו בירושה ועל תמורת מכירת נכסי עיזבון שטרם חולקה

החלטת מיסוי 52/08 החלת הוראות סעיף 5(ג)(4)על נכסים שהתקבלו בפירוק חברות שמניותיהם התקבלו בירושה ועל תמורת מכירת נכסי עיזבון שטרם חולקה (בהסכם) העובדות: 1. גב' א'

קרא עוד »

שחלוף נכסים

החלטת מיסוי 56/08 שחלוף נכסים (בהסכם) העובדות: 1.  החברות א' ו-ב', ומשקיע פרטי נוסף הסכימו על הקמתו של תאגיד חדש שישלב את נכסיהן של החברות.

קרא עוד »

2007

הקמת קרן להשקעות במקרקעין

החלטת מיסוי 32/07 הקמת קרן להשקעות במקרקעין (בהסכם) העובדות: 1. קבוצה של תושבי חוץ, חלקם בעלי נכסים בישראל (להלן: "היזמים"), פועלת להקמתה של קרן להשקעות

קרא עוד »

פטור לפי סעיף 67

החלטת מיסוי 35/07 פטור לפי סעיף 67 (בהסכם) העובדות: 1. מ. הינו חוכר חלק מקרקעין ובעלים של חלק אחר של אותם מקרקעין, הממוקמים באזור המרכז,

קרא עוד »

ניכוי הוצאות ביטול עסקה

החלטת מיסוי 37/07 ניכוי הוצאות ביטול עסקה (בהסכם) העובדות: 1. בשנת 1995 מכרה כ. (להלן: "המוכרת") זכות במקרקעין למר ב. (להלן: "המקרקעין"). 2. סך התמורה על

קרא עוד »

פטור לפי סעיף 67

החלטת מיסוי 39/07 פטור לפי סעיף 67 (בהסכם) העובדות: 1. מר ט. (להלן: "האב") היה הבעלים של זכות במקרקעין (להלן: "החלקה"). 2. בשנת 1995 מכר האב

קרא עוד »

סיווג חברה כאיגוד מקרקעין

החלטת מיסוי 42/07 סיווג חברה כאיגוד מקרקעין (בהסכם) העובדות: 1. החברה (להלן: "החברה") נוסדה בשנת 1997 על ידי חברת בת (להלן: "חברת הבת"), המחזיקה ב-100% ממניותיה. 2.

קרא עוד »

יום רכישה בפירוק

החלטת מיסוי 45/07 יום רכישה בפירוק (בהסכם) העובדות: 1. חברת גוש חלקה X (להלן: "החברה") מחזיקה מקרקעין (להלן: "המקרקעין"). 2. רבע מן המקרקעין נרכשו על ידי החברה בשנת

קרא עוד »

פטור לפי סעיף 67

החלטת מיסוי 46/07 פטור לפי סעיף 67 (בהסכם) העובדות: 1. הפונים בבקשה הינם קרובי משפחה (להלן: "בני המשפחה"), ובעלי זכויות במקרקעין (להלן: "המקרקעין"). 2. בשנת

קרא עוד »

ניכוי הוצאות לפי סעיף 39

החלטת מיסוי 48/07 ניכוי הוצאות לפי סעיף 39 (בהסכם) העובדות: 1. מר X (להלן: "המוריש") נפטר ב-7/2006. 2. רכושו של המוריש כלל, בין היתר, זכויות במשק חקלאי, הכולל

קרא עוד »

מכירת זכויות בנייה

החלטת מיסוי 49/07 מכירת זכויות בנייה (בהסכם) מכירת זכויות בנייה העובדות: 1. מר א. (להלן: "א.") הוא בעל הזכויות בנכס בת"א (להלן: "הנכס"). 2. הנכס נמצא בקומת

קרא עוד »

2006

נטרול תקופת הקמה בעסקת B.O.T

החלטת מיסוי 24/06 נטרול תקופת הקמה בעסקת B.O.T העובדות: 1. מוסד א' (להלן: "המוסד") הינו מוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודים לתארים אקדמיים מוכרים. המוסד מסווג "כמוסד

קרא עוד »

קביעת יום רכישה

החלטת מיסוי 74/06 קביעת יום רכישה (בהסכם) העובדות: 1. בשנת 1939 נרשמה חברה א' בע"מ (להלן: "חברה א'") כבעלים של נכס מקרקעין (להלן: "המקרקעין"). 2.

קרא עוד »

סעיף 4א' לחוק

החלטת מיסוי 121/06 סעיף 4א' לחוק (בהסכם) העובדות: 1. בני הזוג התגרשו בתאריך 5.11.98. עובר לגירושין, החזיקו בני הזוג דירה משותפת (להלן: "הדירה המשותפת"). 2.

קרא עוד »

נטרול תקופת הקמה בפרוייקט B.O.T

החלטת מיסוי 123/06 נטרול תקופת הקמה בפרוייקט B.O.T (בהסכם) העובדות: 1. מוסד להשכלה גבוהה (להלן: "המוסד") מתעתד לפרסם מכרז לבחירת יזם (להלן: "היזם") לביצוע פרויקט הקמת מעונות

קרא עוד »

חילוף נכס בשני נכסים

החלטת מיסוי בהסכם 124/06 (בהסכם) חילוף נכס בשני נכסים העובדות: 1. בשנת 2005 מכר מר א' (להלן: "המוכר") מבנה עסקי (להלן: "הנכס הנמכר"), כהגדרתו בסעיף  49יא(א)

קרא עוד »

הקצאה באיגוד

החלטת מיסוי 129/06 הקצאה באיגוד (בהסכם) העובדות: 1. חברה אשר מהווה "איגוד מקרקעין", כהגדרתו בסעיף  1 לחוק, מוחזקת על ידי בעל מניות אחד (להלן: "בעל

קרא עוד »

סעיף 4א' לחוק

החלטת מיסוי 120/06 סעיף 4א' לחוק (בהסכם) העובדות: 1. בני זוג התגרשו ובהסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין נקבע שאם תימכר הדירה שבבעלותם המשותפת (להלן:

קרא עוד »