חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר ישועה נחמני – יעוץ ותכנון מס מתקדם. האתר מופעל ע”י חברת ישועה נחמני ייעוץ והשקעות בע"מ (ח.פ 515154896). האתר משמש כאתר תדמית עבור החברה ומציג בין היתר תכנים מקצועיים ושירותי ייעוץ בתחום המס המתקדם בישראל. להלן תחומי הייעוץ:

 1. חוק עידוד השקעות הון
 2. שינויי מבנה
 3. מיסוי נאמנויות
 4. גילוי מרצון
 5. מיסוי מטבעות קריפטוגרפים
 6. רילוקיישן 
 7. סוגיות מיסוי אחרות
 
כללי
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הגולש באתר לבין האתר, את תנאי השימוש באתר, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  1. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  2. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הגולש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  4. אין לראות בתכנים המפורסמים באתר כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
  5. טעות סופר בתיאור לא תחייב את החברה.
  6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  7. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 זכויות יוצרים

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  3. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  4. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיו האישים של הגולש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הגולש לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  5. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש/ מי מטעמי הגולש עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
Call Now Button