החלטת מיסוי 5559/22

זכאות לקבלת הטבות מס מכוח אמנה למניעת כפל מס - החלטת מיסוי בהסכם

1. העובדות:
1.1. חברה תושבת ארה"ב (להלן: "החברה האם"), שהינה מדינת אמנה, רכשה 100% ממניותיה של חברה תושבת מדינת ישראל (להלן: "חברת המטרה").
1.2. עסקת הרכישה בוצעה באמצעות חברה אחרת שהתאגדה בארה"ב כחברת LLC (להלן: "החברה").
1.3. החברה הוקמה לשם סיוע בעסקת הרכישה של חברת המטרה ומוחזקת באופן בלעדי (100%) על ידי החברה האם.
1.4. החברה הגישה בארה"ב את בחירתה להיות מסווגת לצורכי מס בארה"ב כחברה ולהתמסות ככזו החל מיום הקמתה. כלומר, החברה ביקשה להיות מסווגת כ- LLC "אטומה" לצורכי מס והיא אינה שקופה לצורכי מס.
1.5. דוח החברה מוגש במסגרת דוח מאוחד עם החברה האם לרשות המסים בארה"ב, וכלל הכנסותיה חייבות במס כתושבת ארה"ב. החברה ממוסה במסגרת דוח חברת האם.

2. הבקשה:
לאשר כי החברה תהא זכאית להטבות המס המעוגנות באמנה בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב בכל הנוגע למסים החלים על הכנסת החברה, זאת על אף העובדה שההכנסה כאמור מדווחת בדוחותיה של החברה האם.

3. החלטת המיסוי ותנאיה:
3.1.החברה תיחשב כעונה להגדרת "תושב" באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב ותהיה זכאית להטבות אמנה בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים:

3.1.1. החברה תמשיך להיות מסווגת כ"אטומה" לצורכי מס כאמור בסעיף 4.1 לעיל.
3.1.2. לא תשתנה זהות המחזיק בחברה והכנסתה החייבת של החברה מדווחת במסגרת הדוח המאוחד של החברה האם בארה"ב, ובהתאם לכך, משולם בגינה מס בארה"ב בשל היות החברה האם תושבת ארה"ב.

3.2. אין באישור זה כדי לקבוע את שיעור ניכוי המס במקור.
3.3. אין באישור זה כדי לקבוע כי החברה הינה בעלת הזכות שביושר.
3.4. במסגרת ההחלטה נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.