חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סעיף 77 לפקודה

דיבינד כפוי

במסגרת תיקון 235 תוקן סעיף 77 לפקודה המאפשר למנהל רשות המיסים להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים, אם התקיימו התנאים המנויים בסעיף.

אחד היתרונות המהותיים לפעילות באמצעות חברה, מבחינת דיני המס, הינו השליטה על עיתוי החיוב במס בגין השלב השני בהכנסה, הוא השלב בו מחולקת ההכנסה לבעלי המניות כדיבידנד. שליטה זו מאפשרת במקרים מסויימים לבעלי מניות להביא לדחייה משמעותית במועד תשלומו של המס בגין חלוקת הדיבידנד, כאשר אחת המטרות בדחיית המיסוי היא לאפשר לחברה להתפתח מבחינה עסקית ולקדם את עסקיה.

להלן הרחבה בנוגע לתנאי הסעיף ממעוף הציפור :

למעשה סעיף 77 לפקודה מאפשר למנהל רשות המיסים לראות ברווחים הבלתי מחולקים של חברה פלונית, כמחולקים כדיבידנד לבעלי מניותיה, לצרכי מס בלבד, וזאת אם התקיימו כל התנאי הסעיף

  1. מדובר בחברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה (להלן: "חברת המעטים").
  1. חברת המעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית (להלן: "שנת המס הרלבנטית"), לבעלי מניותיה, עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הרלבנטית. רווחיה של חברת המעטים לשנת המס הרלבנטית הם הרווחים הנצברים כמפורט להלן, לתום שנת המס כאמור, בניכוי רווחים נצברים לתום שנת המס שקדמה לה ובתוספת דיבידנד שחולק בשנת המס הרלבנטית.
  1. רווחיה הנצברים של חברת המעטים בתום השנה הרלבנטית עולים על חמישה מיליון שקלים חדשים. רווחים נצברים הם כלל ההכנסה החייבת של החברה, בתוספת ההכנסות הפטורות ממס, לרבות שבח כמשמעותו בסעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר נצברו מיום התאגדותה ועד תום שנת המס הרלבנטית, בניכוי המס החל עליה ובניכוי דיבידנד שהיא חילקה עד תום שנת המס כאמור, ובלבד שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות בתוספת רווחים שהוונו להון וקרנות.
  1. יש בידי חברת המעטים לחלק את רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה וכי תוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס.
  1. המנהל התייעץ עם הועדה שהוקמה מכח סעיף 81 לפקודה בדבר הפעלת סמכותו ביחס לחברת המעטים. בהתאם לסעיף 81 לפקודה המנהל ממנה את הועדה מתוך רשימה שפרסם שר האוצר ברשומות והיא מונה שלושה נציגי ציבור ושני נציגי רשות המיסים.
  1. ניתנה לחברת המעטים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה.

במידה והתקיימו כל התנאים לעיל רשאי המנהל להוראות לפקיד השומה לנהוג בחלק של עד 50% מרווחי החברה בהתאם לתנאי הסעיף כאילו חולקו בתור דיבידנדים.

לצורך סגירת הגירעון התקציבי, פועלת כיום רשות המיסים באופן נמרץ לאיתור החברות העונות להגדרות הסעיף על מנת לחייב אותן בחלוקת דיבידנד, בהתאם לסעיף 77 לפקודה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ינאי נוימן ממשרדינו. 03-7737070  yanay@naye.co.il

 

Call Now Button