חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עולה חדש/תושב חוזר ותיק

תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף החל מיום 1.1.07 הרחיב בצורה ניכרת את הקלות והטבות המס הניתנות לעולים חדשים, תושבים חוזרים ותיקים ותושבים חוזרים רגילים.

מי זכאי להטבות המס?

הטבות המס חלות ביחס לשלוש אוכלוסיות:

עולה חדש – ההגדרה הרלוונטית ברובה להטבות המס השונות הינה "יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה", כמפורט בסעיף 14(א) לפקודה. כלומר, מדובר ביחיד שעד ההגעה לישראל, מעולם לא היה לתושב ישראל. במסגרת סעיף 14(א) לפקודה אין דרישה מפורשת ל"תעודת עולה".

תושב חוזר ותיק – כמפורט בסעיף 14(א) לפקודה – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים לפחות. יצוין, כי ביחס לחזרה לישראל בשנים 2007- 2009 הדרישה בהתאם להוראת השעה, הייתה 5 שנים כתושב חוץ (ולא 10 שנים).

תושב חוזר – כמפורט בסעיף 14(ג) לפקודה – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.

לתשומת הלב – קיימת דרישה ל"תושבות" בישראל, בכדי לקבל הטבות המס. כך לדוגמא, יחיד שיגיע לישראל, יקבל תעודת עולה, אך לא ישהה בישראל, ובהמשך לכך לא יוכל לקבל אישור תושבות מרשות המסים, מאחר ולא ייחשב כתושב ישראל.

ראה לדוגמא, החלטת מיסוי 6830/17, בעניין אישור תושבות.

פטור  ממס – הכנסות פירותיות

בהתאם לסעיף 14(א) לפקודה זכאי עולה חדש או תושב חוזר ותיק לפטור ממס לכלל ההכנסות המופקות מחוץ לישראל, למשך 10 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.

הפטור חל, הן על הכנסות אקטיביות, כגון – הכנסה מעסק, הכנסה ממשכורת, והן על הכנסות פסיביות, כגון – הכנסה מריבית, הכנסה מדיבידנד.

הפטור חל גם ביחס לנכסים שנרכשו מחוץ לישראל, לאחר ההגעה לישראל!

לתשומת הלב, מקום הפקת ההכנסה נקבע בהתאם להוראות סעיף 4א לפקודה. כך לדוגמא, ביחס להכנסה מעבודה, נקבע בסעיף 4א(א)(4) לפקודה, כי ההכנסה מופקת במקום בו בוצעה העבודה. בהמשך לכך, הכנסה שהופקה בישראל על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק חייבת במס בישראל, בין אם שולמה כמשכורת ממעסיק זר.

שנת הסתגלות

עולה חדש או תושב חוזר ותיק זכאים לתקופת התאקלמות של שנה.

בהמשך לכך, נקבע בסעיף 14(ב) לפקודה כי עולה חדש או תושב חוזר ותיק זכאי לבקש (תוך 90 יום ממועד ההגעה) כי לא ייחשב כתושב ישראל למשך שנה מהמועד בו הפך להיות תושב ישראל.

פטור ממס רווח הון

סעיף 97(ב) לפקודה מעניק לעולה חדש או תושב חוזר ותיק פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל למשך תקופה של 10 שנים.

כמפורט לעיל, הפטור חל גם ביחס לנכס שנרכש לאחר ההגעה בישראל, במהלך 10 שנות הפטור.

כאשר הנכס נמכר לאחר תקופת הפטור (10 השנים מהמועד בו הפך היחיד להיות תושב ישראל), ניתן פטור יחסי – הרווח מחולק לשתי תקופות – האחת הינה ממועד הרכישה ועד תום התקופה של 10 השנים ממועד ההפיכה לתושב ישראל, השנייה – מתום תקופת הפטור ועד מועד המכירה. ביחס לתקופה הראשונה ניתן פטור ממס.

פטור ממס/מס מופחת על קצבה

בהתאם לסעיף 9ג לפקודה, עולה חדש או תושב חוזר ותיק זכאים להטבת מס ביחס לקצבה שמקורה מחוץ לישראל ומשולמת בשל עבודה מחוץ לישראל – חבות המס בישראל ביחס לקצבה זו תהא כפופה לתקרה בגובה סכום המס שהיה משולם על אותה קצבה במדינה בה משולמת הקצבה, אילו היחיד היה נשאר תושב של אותה מדינה.

נקודות זיכוי לעולה חדש

סעיף 35 לפקודת מס הכנסה מעניק נקודות זיכוי נוספות לעולה חדש, כדלקמן:

0.25 נקודת זיכוי לכל חודש מ- 18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל.

0.167 נקודות זיכוי לכל חודש מ- 12 החודשים שלאחריהם

0.083 נקודות זיכוי לכל חודש מ- 12 החודשים שלאחריהם

כלומר, בסה"כ מקבל עולה חדש 7.5 נקודות זיכוי על פני תקופה של שלוש וחצי שנים.

בשונה מסעיפי הפטור לעיל, בסעיף זה קיימת דרישה מפורשת לכך שמדובר ב"עולה" ולא "יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה".

גם תושב חוזר שהיה מחוץ לישראל לפחות שש שנים, וחזר בין התאריכים 16.5.10 – 30.9.12 זכאי להטבה האמורה

פטור ממס על הכנסות מריבית בישראל

בהתאם לצו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002 זכאי עולה חדש לפטור ממס על הכנסות ריבית מפקדון במטבע חוץ בבנק בישראל, למשך 20 שנה ממועד העלייה לישראל.

הצו יחול ביחס לפקדון שמקורו בכספים שהיו טרם העלייה. כמו כן, נקבעו במסגרת הצו נקבעו מספר תנאים לצורך קבלת הפטור, לרבות הצהרה כלפי הבנק, סיווג ההכנסה מריבית כהכנסה שאינה מעסק ועוד מספר תנאים.

פטור מדיווח

סעיף 134ב לפקודה מעניק לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק פטור מדיווח ביחס להכנסות שהופקו מחוץ לישראל למשך תקופה של 10 שנים.

מס רכישה עולה חדש

עולה הרוכש זכות במקרקעין בשנה אשר קדמה לעלייתו לישראל ועד 7 שנים לאחר כניסתו למדינת ישראל ישלם מס רכישה מופחת ביחס לרכישת דירת מגורים, עסק, קרקע לצורך בניית דירת מגורים או עסק, כמפורט בסעיף 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974.

מדובר בהטבה חד פעמית.

הטבת המס ניתנת ל"עולה" בלבד, ולא למי שהיה לתושב ישראל לראשונה. כלומר, מי שבידו "אשרת עולה" או "תעודת עולה" או שהינה "עולה בכוח".

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה, הינו בוגר המחלקה המקצועית של רשות המסים, צור קשר: טלפון 03-7737070 או במייל yossi@naye.co.il

Call Now Button